Nhiệm vụ KHCNMT lĩnh vực: Di sản văn hóa

 • : BO209044
 • : Phạm Duy Quế
 • : Di sản văn hóa
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Bảo tàng Hồ Chí Minh
 • : 01/1990 - 12/1992
 • : BO209032
 • : Phạm Mai Hùng
 • : Di sản văn hóa
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Bảo tàng Cách mạng Việt Nam
 • : 01/1990 - 12/1991
Trang 5/5 <12345>