Nhiệm vụ KHCNMT lĩnh vực: Di sản văn hóa

 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Trường Đại học Văn hoá Hà Nội
 • : 03/2006 - 03/2008
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Bảo tàng Hồ Chí Minh
 • : 01/2006 - 12/2007
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Trường Đại học Văn hoá Hà Nội
 • : 01/2006 - 12/2007
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Viện Bảo tồn di tích
 • : 01/2006 - 12/2007
 • : BO20058
 • : Lê Thành Vinh
 • : Di sản văn hóa
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Viện Bảo tồn di tích
 • : 03/2005 - 03/2007
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Cục Di sản văn hóa
 • : 01/2005 - 12/2006
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Trường Đại học Văn hoá Hà Nội
 • : 01/2005 - 12/2006
 • : BO200558
 • : Chu Đức Tính
 • : Di sản văn hóa
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Bảo tàng Hồ Chí Minh
 • : 01/2005 - 12/2006
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Viện Bảo tồn di tích
 • : 01/2004 - 12/2005
 • : BO200427
 • : Đặng Văn Bài
 • : Di sản văn hóa
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Cục Di sản văn hóa
 • : 01/2004 - 12/2005
 • : BO200339
 • : Phạm Mai Hùng
 • : Di sản văn hóa
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Bảo tàng Cách mạng Việt Nam
 • : 01/2003 - 12/2005
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Văn phòng
 • : 01/2004 - 12/2005
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Bảo tàng Hồ Chí Minh
 • : 01/2003 - 12/2004
 • : BO200357
 • : Chu Đức Tính
 • : Di sản văn hóa
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Bảo tàng Hồ Chí Minh
 • : 01/2003 - 12/2004
 • : BO200155
 • : Chu Đức Tính
 • : Di sản văn hóa
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Bảo tàng Hồ Chí Minh
 • : 01/2001 - 12/2002
 • : BO209938
 • : Phạm Mai Hùng
 • : Di sản văn hóa
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Bảo tàng Cách mạng Việt Nam
 • : 01/1999 - 12/2001
 • : BO209954
 • : Chu Đức Tính
 • : Di sản văn hóa
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Bảo tàng Hồ Chí Minh
 • : 01/1999 - 12/2000
 • : BO209853
 • : Vũ Thị Thủy
 • : Di sản văn hóa
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Bảo tàng Hồ Chí Minh
 • : 01/1998 - 12/1999
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Trường Đại học Văn hoá Hà Nội
 • : 01/1997 - 12/1998
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Cục Di sản văn hóa
 • : 01/1997 - 12/1998
Trang 3/5 <12345>