Nhiệm vụ KHCNMT Đang thực hiện

 • : BO23102
 • : Nguyễn Hải Anh
 • : Quản lý Nhà nước
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Cục Hợp tác quốc tế
 • : 01/2010 - 12/2011
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Viện Bảo tồn di tích
 • : 01/2009 - 12/2011
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Trường Đại học Văn hoá Hà Nội
 • : 01/2010 - 12/2011
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Viện Bảo tồn di tích
 • : 01/2007 - 12/2008
 • : BO20058
 • : Lê Thành Vinh
 • : Di sản văn hóa
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Viện Bảo tồn di tích
 • : 03/2005 - 03/2007
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Liên đoàn Xiếc Việt Nam
 • : 01/2002 - 12/2003
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật
 • : 01/2002 - 12/2003
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Liên đoàn Xiếc Việt Nam
 • : 01/1999 - 12/2000
Trang 2/2 <12>