Nhiệm vụ KHCNMT Đã hoàn thành

 • : BO220318
 • : Đỗ Hữu Dư
 • : Thông tin, Thư viện
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Thư viện Quốc gia Việt Nam
 • : 01/2003 - 12/2004
 • : BO220320
 • : Lê Văn Viết
 • : Thông tin, Thư viện
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Thư viện Quốc gia Việt Nam
 • : 01/2003 - 12/2004
 • : BO220321
 • : Kiều Văn Hốt
 • : Thông tin, Thư viện
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Thư viện Quốc gia Việt Nam
 • : 01/2003 - 12/2004
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Trường Đại học Văn hoá Hà Nội
 • : 01/2003 - 12/2004
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Viện Phim Việt Nam
 • : 01/2003 - 12/2004
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Trường Đại học Văn hoá Hà Nội
 • : 01/2003 - 12/2004
 • : BO10377
 • : Lê Như Hoa
 • : Văn hóa
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Trường Đại học Văn hoá Hà Nội
 • : 01/2003 - 12/2004
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Trường Đại học Văn hoá Hà Nội
 • : 01/2003 - 12/2004
 • : BO2103117
 • : Trọng Bằng
 • : Nghệ thuật
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
 • : 01/2003 - 12/2004
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
 • : 01/2003 - 12/2004
 • : BO2103103
 • : Dân Quốc
 • : Nghệ thuật
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Nhà hát Chèo Việt Nam
 • : 01/2003 - 12/2004
 • : BO2103110
 • : Hà Văn Cầu
 • : Nghệ thuật
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Nhà hát Chèo Việt Nam
 • : 01/2003 - 12/2004
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam
 • : 01/2003 - 01/2004
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam
 • : 01/2002 - 01/2004
 • : BO21023
 • : Vũ Hải Phong
 • : Nghệ thuật
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam
 • : 01/2002 - 12/2003
 • : BO21024
 • : Lê Cường
 • : Nghệ thuật
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam
 • : 01/2002 - 12/2003
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam
 • : 01/2002 - 12/2003
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch
 • : 01/2002 - 12/2003
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam
 • : 01/2002 - 12/2003
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Trường Đại học Văn hoá Hà Nội
 • : 01/2002 - 12/2003
Trang 10/18 <12...67891011121314...1718>