Nhiệm vụ KHCNMT Đã hoàn thành

  • : Đề tài cấp Bộ
  • : Cục Nghệ thuật biểu diễn
  • : 01/2001 - 12/2002
  • : Đề tài cấp Bộ
  • : Cục Nghệ thuật biểu diễn
  • : 01/2000 - 12/2001
Trang 1/1 <1>