Đề xuất nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ năm 2017-2018

Ngày 11/5/2016, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Công văn số 1696/BVHTTDL-KHCNMT về việc đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2017-2018

Công văn nêu rõ: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện tại cuộc họp ngày 09 tháng 5 năm 2016, Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch yêu cầu Tổng cục Thể dục thể thao, Tổng cục Du lịch, các Cục, Vụ thuộc Bộ căn cứ các nhiệm vụ đã ghi trong các Nghị quyết của Đảng, các Chiến lược phát triển của Ngành, đặc biệt là các nhiệm vụ trong Nghị quyết 33-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương, để đề xuất nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng chính sách, giải pháp phát triển ngành. Trước mắt tập trung vào các nhiệm vụ sau:

          1. Các giải pháp, các chính sách cụ thể nhằm ngăn chặn và đẩy lùi sự xuống cấp đạo đức xã hội trong nhà trường,  gia đình và xã hội.

          2. Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong cộng đồng, cơ quan, đơn vị; Giải pháp thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt nam; Xây dựng và nhân rộng những mô hình gia đình văn hóa tiêu biểu...

          3. Các giải pháp đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2016-2020.

          4. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, đạo đức doanh nhân, ứng xử văn hóa của du khách trong hoạt động du lịch.

            Các đề xuất nhiệm vụ nghiên cứu xây dựng theo mẫu Phiếu đề xuất nhiệm vụ ban hành kèm theo công văn này gửi về Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường trước ngày 17 tháng 5 năm 2016 để Vụ tổng hợp báo cáo Bộ trưởng xem xét đặt hàng giao trực tiếp.

Văn bản điện tử đề xuất nhiệm vụ KHCN gửi qua hòm thư điện tử: quanlykhoahocbvh@gmail.com

          Thông tin liên hệ: Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường - Phòng Quản lý Nghiên cứu khoa học - Điện thoại: 04.39438234 và 0933668788 (Đ/c Nguyễn Thị Phương Loan).

Đính kèm: