Lấy ý kiến cho Thông tư sửa đổi Thông tư số 03/2012/TT-BVHTTDL

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã xây dựng Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 03/2012/TT-BVHTTDL ngày 30/3/2012 quy định việc quản lý nhiệm vụ KH&CN của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đề nghị các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ nghiên cứu, cho ý kiến đối với nội dung của Dự thảo Thông tư này (tài liệu gửi kèm theo Công văn) nhằm hoàn thiện Dự thảo trước khi ký ban hành.

          Văn bản góp ý xin gửi về Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (qua Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường), số 51 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, số điện thoại: 043.9438234, kèm theo văn bản điện tử tới địa chỉ email: ploantdung@yahoo.com trước ngày 30 tháng 10 năm 2015 để tổng hợp, hoàn thiện Dự thảo.

          Dự thảo Thông tư cũng đã được đăng tải trên trang tin điện tử của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: http://bvhttdl.gov.vn và trang thông tin điện tử về khoa học, công nghệ và môi trường của Bộ: http://khcnmt-bvhttdl.vn./.

Đính kèm: