Tuyển chọn, xét chọn nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2016-2017

Ngày 21/4/2015, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ để tuyển chọn, xét chọn đưa vào thực hiện năm 2016-2017.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo và hướng dẫn các đơn vị xây dựng Hồ sơ thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học để tham gia tuyển chọn, xét chọn nhiệm vụ năm 2016-2017. Danh mục nhiệm vụ để tham gia tuyển chọn, xét chọn gồm 22 đề tài độc lập cấp Bộ, 01 Chương trình nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực Thể dục thể thao. Các cá nhân, đơn vị tham gia tuyển chọn, xét chọn căn cứ quy định tại Thông tư 03/2012/TT-BVHTTDL ngày 30/3/2012 để xây dựng hồ sơ Thuyết minh. Nội dung cụ thể xin download tại công văn, Quyết định đính kèm. 

Chi tiết xin liên hệ: Phòng Quản lý Nghiên cứu khoa học, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường theo số điện thoại: 043.9438234, hoặc 0933.668788 (đồng chí Nguyễn Thị Phương Loan - Trưởng phòng) để được hướng dẫn cụ thể.