Hướng dẫn đề xuất nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ năm 2016-2017

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Công văn số 134/BVHTTDL-KHCNMT ngày 15 tháng 01 năm 2015 hướng dẫn các đơn vị xây dựng kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN) và đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2016-2017

Năm 2016, năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12, thực hiện kế hoạch 5 năm 2016-2020 và tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khoa XI về Phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHXN, đồng thời triển khai các quy định mới của Luật Khoa học và công nghệ năm 2013, để đảm bảo tiến độ theo quy định Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn các đơn vị thuộc Bộ xây dựng kế hoạch hoạt động Khoa học và công nghệ, gồm những nội dung chính sau:

1. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch và dự toán ngân sách KH&CN của đơn vị năm 2014

2. Đề xuất nhiệm vụ KH&CN các cấp bao gồm: đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia; Chương trình nghiên cứu KH&CN cấp Bộ; Các nhiệm vụ nghiên cứu KH&CN cấp Bộ; cấp cơ sở và hoạt động thông tin khoa học.

3. Đề xuất các nhiệm vụ Tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

Để đảm bảo chất lượng và tiến độ của các đề xuất nhiệm vụ năm 2016-2017, Bộ đã chỉ rõ những căn cứ để xây dựng đề xuất nhiệm vụ, những văn bản quản lý nhà nước có liên quan và thời hạn cụ thể nộp hồ sơ về Bộ. Nội dung chi tiết tại Công văn số 134/BVHTTDL-KHCNMT ngày 15 tháng 01 năm 2015 (đính kèm Thông báo này)

Thông tin chi tiết liên hệ: 

Phòng Quản lý Nghiên cứu Khoa học: 04.39438234 (đ/ Nguyễn Thị Phương Loan)

Phòng Quản lý Phát triển Công nghệ: 04.39434190 (đ/c Phạm Băng Tâm)