Thông báo về việc xây dựng quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ công lập

Thực hiện Luật khoa học và công nghệ năm 2013, Chính phủ đã giao cho Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với các bộ, ngành, địa phương xây dựng Đề án “Quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ công lập” trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Đây là một đề án quan trọng, có ý nghĩa điều chỉnh toàn bộ hệ thống tổ chức KH&CN công lập trên phạm vi cả nước trong giai đoạn mới. Để đề án xây dựng có cơ sở khoa học và thực tiễn, vừa đáp ứng được định hướng phát triển kinh tế - xã hội, chiến lược phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2011-2020, vừa đáp ứng được chiến lược phát triển khoa học và công nghệ của từng ngành, từng địa phương, Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Đại học quốc gia (sau đây gọi tắt là Bộ ngành, địa phương) tổ chức đánh giá, phân tích hiện trạng hệ thống tổ chức khoa học và công nghệ công lập thuộc diện quản lý đồng thời căn cứ vào định hướng phát triển chung của ngành, địa phương, chiếng lược/định hướng phát triển khoa học và công nghệ thuộc chức năng quản lý để đề xuất phương án quy hoạch mạng lưới tổ chức KH&CN công lập của Bộ, ngành, địa phương, gửi Bộ Khoa học và Công nghệ để tổng hợp xây dựng quy hoạch mạng lưới tổ chức KH&CN công lập tổng thể, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.

Trong quá trình xây dựng quy hoạch mạng lưới tổ chức KH&CN công lập, đề nghị các Bộ, ngành, địa, phương tuân thủ những nguyên tắc sau:

- Xây dựng quy hoạch mạng lưới tổ chức KH&CN thống nhất, đông bộ và phân bố hợp lý, phù hợp với yêu cầu phát triển khoa học và công nghệ và phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh;

- Gắn kết  tổ chức khoa học với cơ sở đào tạo và tổ chức ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ;

- Bảo đảm thực hiện mục tiêu nâng cao năng lực KH&CN quốcgia,  chú trọng những lĩnh vực KH&CN phục vụ trực tiếp nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh;

- Bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn lực của Nhà nước, đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư cho phát triển KH&CN, đặc biệt trong lĩnh vực KH&CN ưu tiên, trọng điểm.

Thời hạn báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ: 15 tháng 11 năm 2014

(Hướng dẫn xây dựng quy hoạch mạng lưới tổ chức KH&CN công lập đính kèm thông báo này)

Nguồn: Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Khoa học và Công nghệ