Thông báo về việc xây dựng hồ sơ thuyết minh nhiệm vụ KH&CN năm 2015-2016

Kính gửi: Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Thực hiện Quyết định số 1169/QĐ-BVHTTDL ngày 18 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KHCN) để tuyển chọn thực hiện trong năm 2015 - 2016, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo tới cơ quan, đơn vị thuộc Bộ như sau:

1. Căn cứ mục tiêu, nội dung chính và sản phẩm dự kiến của nhiệm vụ KHCN do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đặt đầu bài, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ có chức năng, năng lực phù hợp với nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ đã được Bộ phê duyệt, xây dựng hồ sơ thuyết minh tham gia tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ KHCN năm 2015 - 2016.

2. Các cơ quan, đơn vị căn cứ Điều 11 về Điều kiện tham gia tuyển chọn, xét chọn; Điều 12 về Hồ sơ tham gia tuyển chọn, xét chọn tại Thông tư số 03/2012/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 3 năm 2012 Quy định việc quản lý nhiệm vụ KHCN của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và và những quy định về điều kiện làm chủ nhiệm đề tài tại Công văn số 100/BVHTTDL - KHCNMT ngày 14 tháng 01 năm 2014 về việc Hướng dẫn đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2015-2016 để xây dựng hồ sơ thuyết minh nhiệm vụ KHCN theo đúng quy định.

Lưu ý: Tất cả các thuyết minh tham gia tuyển chọn, xét chọn phải làm rõ tính ứng dụng kết quả nghiên cứu, cam kết kế hoạch triển khai ứng dụng và nguồn lực thực hiện (mục 21 Phụ lục 3a).

3. Nơi nhận và thời hạn nộp hồ sơ.

 - Nơi nhận: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường), số 51, Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại:  043.9438234

- Thời hạn nộp hồ sơ: trước ngày 25 tháng 5 năm 2014.

Nội dung của Công văn này, Quyết định số 1169 /QĐ-BVHTTDL ngày 18 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ KHCN để tuyển chọn, xét chọn thực hiện trong năm 2015 - 2016 và các văn bản có liên quan được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: www.khcnmt-bvhttdl.vnwww.bvhttdl.gov.vn;www.cinet.gov.vn

 

File đính kèm: Công văn 1234/BVHTTDL-KHCNMT và Quyết định số 1169/QĐ-BVHTTDL