Thông báo Hướng dẫn đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2015-2016

Kính gửi: Cơ quan quản lý nhà nước; Các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm; Hướng dẫn xây dựng kế hoạch, dự toán ngân sách Nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính,  để đảm bảo tiến độ xây dựng kế hoạch, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2015 theo quy định, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn các đơn vị đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ như sau: