Nghiên cứu lý luận và thực tiễn việc xây dựng và phát triển nền Văn hóa Việt Nam tiến tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH và hội nhập Quốc tế.

CÁC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC LĨNH VỰC VĂN HÓA PHỤC VỤ CÔNG TÁC TỔNG KẾT 15 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 5 (KHÓA VIII) VỀ “XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NỀN VĂN HÓA VIỆT NAM TIÊN TIẾN, ĐẬM ĐÀ BẢN SẮC DÂN TỘC”

1. Đề tài thuộc Chương trình Nghị quyết Trung ương 5, khóa VIII:

 

TT

Tên đề tài

Đơn vị chủ trì/ Chủ nhiệm đề tài

Thời gian nghiệm thu

1

Nghiên cứu một số luận điểm quan trọng trong Nghị quyết Hội nghị TW5 khóa VIII trong bối cảnh hội nhập.

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

TS. Đỗ Thị Minh Thúy

2010

2

Những tư tưởng cơ bản của Đảng Cộng sản VN về vai trò của văn hóa trong sự phát triển xã hội.

Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP. Hồ Chí Minh

Hoàng Thị Hạnh

2003

3

Nghiên cứu các luận điểm của Nghị quyết TW 5 (khóa VIII) trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH và hội nhập quốc tế

Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam

TS. Phan Phương Anh

04/2013

4

Xây dựng tư tưởng, đạo đức, lối sống và môi trường văn hóa - Thực trạng và giải pháp

Cục Văn hóa cơ sở

ThS. Trần Thị Tuyết Mai

04/2013

5

Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế

Cục Di sản văn hóa

TS. Nguyễn Thế Hùng

04/2013

6

Phát triển sự nghiệp văn học, nghệ thuật - Thực trạng và giải pháp

Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

TS. Từ Mạnh Lương

04/2013

7

Hợp tác quốc tế về văn hóa nghệ thuật trong hội nhập quốc tế - Thực trạng và giải pháp.

Cục Hợp tác quốc tế

CN. Lê Ngọc Định

04/2013

8

Thể chế, thiết chế, cơ chế phát triển văn hóa - Thực trạng và giải pháp

Vụ Kế hoạch, Tài chính

ThS. Hồ Việt Hà

04/2013

9

Báo cáo tổng kết chương trình: “Nghiên cứu lý luận và thực tiễn việc xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế”

Văn phòng Bộ

TSKH. Phan Đình Tân

04/2013

 

2. Các đề tài nghiên cứu về các vấn đề văn hóa:

2.1. Nguồn nhân lực:              

TT

Tên đề tài

Đơn vị chủ trì/ Chủ nhiệm đề tài

Thời gian nghiệm thu

1

Phương pháp giảng dạy múa cho diễn viên sân khấu.

Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP. Hồ Chí Minh

NSƯT. Bùi Thúy Minh

2000

2

Nghiên cứu xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý ngành văn hóa thông tin giai đoạn 2001 - 2010

Trường Bồi dưỡng cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch

2002

3

Bảo tồn và phát huy bản sắc dân tộc trong nội dung và quy trình đào tạo âm nhạc

Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam

PGS.TS Ngô Văn Thành

2002

4

Mô hình và giải pháp đào tạo nguồn nhân lực thư viện thông tin ở VN trong điều kiện xã hội thông tin hiện đại.

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

ThS. Nguyễn Tiến Hiển

2004

5

Đào tạo cán bộ quản lý văn hóa bậc đại học cho các vùng dân tộc thiểu số và miền núi Việt Nam

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

TS. Nguyễn Văn Tú

2004

6

Đổi mới phương pháp giảng dạy và chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức ngành văn hóa thông tin

 

Trường Bồi dưỡng cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch

2004

7

Đào tạo ngành sáng tác âm nhạc trong giai đoạn mới.

 

Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam

PGS.TS Phạm Minh Khang

2004

8

Ứng dụng tin học trong đào tạo và nghiên cứu âm nhạc.

Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam

PGS.TS. Nguyễn Phúc Linh

2005

9

Kỹ năng dạy múa trong đào tạo diễn viên kịch hát dân tộc.

Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP. Hồ Chí Minh

NSƯT. Trịnh Kim Huệ

2007

10

Đánh giá thực trạng nguồn nhân lực các thư viện công cộng đồng bằng sông Cửu Long.

Trường ĐH Văn hóa TP. Hồ Chí Minh

TS. Nguyễn Thị Thư

2008

11

Đa dạng hoá mô hình đào tạo Âm nhạc Việt Nam trong giai đoạn mới

Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam

PGS.NSND. Nguyễn Trung Kiên

 

2009

12

Đổi mới phương pháp đào tạo nghệ sĩ biểu diễn âm nhạc dân tộc tại các trường văn hóa nghệ thuật.

Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh

TS. Nguyễn Thị Mỹ Liêm

2009

13

Nghiên cứu xây dựng bộ CD và VCD hỗ trợ dạy âm nhạc tại các trường phổ thông.

Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh

TS. Văn Thị Minh Hương

2009

14

Nghiên cứu nội dung, phương pháp bồi dưỡng cán bộ quản lý văn hóa thông tin cấp cơ sở.

 

Trường Bồi dưỡng cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch

TS. Hoàng Thị Điệp

2009

15

Nghiên cứu nội dung và phương pháp đào tạo nghệ thuật biểu diễn truyền thống các dân tộc thiểu số trong các trường văn hóa nghệ thuật khu vực phía Bắc.

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

TS. Nguyễn Thị Việt Hương

2010

16

Đào tạo Nghệ thuật biểu diễn Múa trong đời sống hiện nay.

Trường Cao đẳng Múa Việt Nam

Ths.NGƯT Vũ Dương Dũng 

2011

17

Vấn đề nghiên cứu và đào tạo Âm nhạc dân tộc học Việt Nam (Những nhận thức, nguyên lý và phương pháp nghiên cứu - đào tạo ngành âm nhạc dân tộc học VN).

Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam

PGS.TS. Lê Văn Toàn

2012

18

Đào tạo tài năng biểu diễn âm nhạc đỉnh cao ở Việt Nam.

Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam

GS.TS. Nguyễn Thu Hà

2012

19

Đánh giá thực trạng nguồn nhân lực các bảo tàng khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Trường ĐH Văn hóa TP. Hồ Chí Minh

ThS. Nguyễn Đình Thanh

2012

20

Phát triển nguồn lực thông tin điện tử tại các thư viện ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận

Trường ĐH Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh

 Ts. Nguyễn Thị Thư

2012

21

Giải pháp nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ văn hoá cơ sở khu vực miền Đông Nam Bộ

Trường ĐH Văn hóa TP. Hồ Chí Minh

ThS.Đậu Thị Ánh Tuyết

2012

 

2.2. Các thể chế về văn hóa:

TT

Tên đề tài

Đơn vị chủ trì/ Chủ nhiệm đề tài

Thời gian nghiệm thu

1

Quản lý văn hóa đô thị trong điều kiện Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội PGS.TS Lê Như Hoa.

1999

2

Cơ chế quản lý hoạt động kinh doanh xuất bản phẩm ở VN.

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

TS. Phạm Thị Thanh Tâm

1999

3

Quản lý lễ hội dân gian cổ truyền – thực trạng và giải pháp

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

2005

4

Quản lý nhà nước với thị trường băng đĩa trong giai đoạn hiện nay.

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

TS. Đinh Thị Vân Chi

2005

5

Bản quyền tác giả và quản lý nhà nước vể bản quyền tác giả ở nước ta hiện nay.

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

TS. Nguyễn Thị Trà Vinh

2005

6

Xây dựng mô hình quản lý văn hóa cho cán bộ công chức và người lao động trong hai ngày nghỉ cuối tuần.

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

CN. Trần Bình Minh

2007

7

Những giải pháp áp dụng đồng bộ Luật Du lịch, Luật Di sản văn hoá và Luật Doanh nghiệp để nâng cao hiêu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động du lịch.

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

ThS. Trần Dũng Hải

-

 

2.3. Đề tài về bảo tồn, phát huy, phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số:

TT

Tên đề tài

Đơn vị chủ trì/ Chủ nhiệm đề tài

Thời gian nghiệm thu

1

Giá trị văn hóa trong nghề thủ công đan lát của các tộc người VN

 

Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam

CN. Hà Thị Nự

1998

2

Văn hóa Sila

Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam

ThS. Ma Ngọc Dung

1999

3

Hoa văn trên vải dân tộc H’Mông

 

Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam

CN. Diệp Trung Bình

1999

4

Trang phục cổ truyền của người Dao ở VN

Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam

ThS. Nông Quốc Tuấn

2000

5

Trang phục các dân tộc thiểu số nhóm ngôn ngữ Việt – Mường và Tày – Thái

Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam

ThS. Đỗ Thị Hòa

2000

6

Lễ hội cổ truyền các dân tộc nhóm ngôn ngữ Hán

Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam

CN. Diệp Trung Bình

2002

7

Một số phong tục và lễ hội truyền thống của người Thái Thanh Hóa, Nghệ An.

Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam

ThS. Vi Văn Biên

2002

8

Trang phục các tộc người nhóm ngôn ngữ Tạng – Miến.

Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam

ThS. Đỗ Thị Hòa

2002

9

Văn hóa ẩm thực của người Tày

Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam

ThS. Ma Ngọc Dung

2002

10

Tập tục chủ yếu trong chu kỳ đời người của các tộc người ngôn ngữ Mông – Dao ở một số tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam.

Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam

ThS. Đỗ Đức Lợi

2002

11

Văn hóa truyền thống Pà Thẻn

Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam

ThS. Nông Quốc Tuấn

2003

12

Tang ma của dân tộc Nùng ở VN

Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam

ThS. Nguyễn Thị Ngân

2004

13

Trang phục các dân tộc nhóm ngôn ngữ KaDai

Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam

ThS. Đỗ Thị Hòa

2004

14

Văn hóa vật chất của người Thái ở Thanh Hóa và Nghệ An.

Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam

ThS. Vi Văn Biên

2004

15

Trang phục cổ truyền của người Mông ở VN

Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam

ThS. Nông Quốc Tuấn

2004

16

Văn hóa dân tộc Phù Lá ở VN

Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam

ThS. Đỗ Đức Lợi

2004

17

Văn hóa Sán Chay ở Việt Nam

Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam

ThS. Trần Văn Ái

2004

18

Phong tục và nghi lễ chu kỳ đời người của người Sán Dìu ở VN

Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam

CN. Diệp Trung Bình

2004

19

Hoạt động văn hóa - thông tin với việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc trong sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo của đồng bào H’Mông.

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

GS.TS. Hoàng Nam

2005

20

Nghề thủ công truyền thống của người Nùng ở VN

Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam

ThS. Nguyễn Thị Thúy

2006

21

Văn hóa dân tộc Pu Péo ở VN

Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam

ThS. Trần Văn Ái

2006

22

Văn hóa dân tộc Giáy ở VN

Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam

ThS. Đỗ Đức Lợi

2007

23

Nghề thủ công truyền thống của người Tày ở VN

Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam

ThS. Nông Quốc Tuấn

2007

24

Văn hóa ẩm thực của người Sán Dìu ở VN

Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam

CN. Diệp Trung Bình

2007

25

Trang phục các tộc người nhóm ngôn ngữ Môn – Khơ Me.

Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam

ThS. Đỗ Thị Hòa

2008

26

Văn hóa ẩm thực của người Thái ở vùng bắc Trung Bộ

Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam

ThS. Vi Văn Biên

2008

27

Nghiên cứu văn hóa dân tộc Tà Ôi, Co, Hrê phục vụ hoạt động bảo tàng VHCDT VN

Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam

ThS. Nguyễn Thị Thúy

 

2009

28

Nghiên cứu văn hóa dân tộc Giẻ Triêng, Brâu phục vụ hoạt động BTVHCDT VN

Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Ths. Tô Thị Thu Trang.

2009

29

Nghiên cứu trang phục truyền thống các tộc người thuộc nhóm ngôn ngữ Nam Đảo ở Việt Nam, phục vụ trưng bày ở Bảo tàng văn hóa các dân tộc Việt Nam.

 

Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam

ThS. Ma Ngọc Dung

2010

30

Nghiên cứu phong tục tập quán của đồng bào các dân tộc có số dân dưới 5 ngàn người khu vực miền núi phía Bắc .

Vụ Văn hóa dân tộc

TS. Trịnh Thị Thủy

2011

31

Nghiên cứu mối quan hệ văn hóa tộc người giữa dân tộc Sán Chay (Cao Lan-Sán Chí) với dân tộc Kinh (Việt) phục vụ công cuộc xây dựng và phát triển bền vững đời sống kinh tế văn hóa cơ sở các huyện miền núi tỉnh Bắc Giang.

Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam

PGS.TS. Bùi Quang Thanh

2011

32

Nghiên cứu văn hoá các dân tộc Bru-Vân Kiều phục vụ hoạt động của Bảo tàng văn hoá các dân tộc Việt Nam.

Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam

ThS. Vi Văn Biên

2012

 

2.4. Đề tài về văn hóa gia đình Việt Nam:

TT

Tên đề tài

Đơn vị chủ trì/ Chủ nhiệm đề tài

Thời gian nghiệm thu

1

Văn hóa gia đình với việc giáo dục trẻ em.

 

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

PGS.TS. Lê Như Hoa

1998

2

Hôn nhân và gia đình tộc người Khmer đồng bằng sông Cửu Long.

Văn phòng Bộ

ThS Nguyễn Hùng Khu

2005

3

Hôn nhân và gia đình của dân tộc Nùng ở VN

Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam

ThS. Nguyễn Thị Ngân

2007

4

Văn hóa truyền thống của người Chơ ro ở Đồng Nai trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình.

Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh

TS. Lâm Nhân

2009

5

Nghiên cứu thực trạng một số loại hình giúp việc gia đình ở Hà Nội hiện nay và đề xuất các giải pháp quản lý

Vụ Gia đình

TS. Ngô Thị Ngọc Anh

2009

6

Tác động của quá trình chuyển đổi mục đích sử dụng đất đến lối sống tại các khu vực đang công nghiệp hóa và đô thị hóa

Vụ Gia đình

ThS. Hoa Hữu Vân

2009

7

Văn hóa gia đình Việt Nam trong thời đại mới.

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

PGS.TS. Trần Đức Ngôn

2010

8

Đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng xây dựng gia đình văn hoá khu vực đồng bằng sông Hồng thời kỳ hội nhập, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước

Vụ Gia đình

TS. Nguyễn Thị Kim Hoa

2010

9

Bạo lực gia đình dưới góc độ tiếp cận văn hóa học

Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh

ThS. Hoàng Hồng Hạnh

2012

 

2.5. Đề tài về bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa:

TT

Tên đề tài

Đơn vị chủ trì/ Chủ nhiệm đề tài

Thời gian nghiệm thu

1

Vấn đề trưng bày danh nhân cách mạng tại Bảo tàng CMVN

Bảo tàng Cách mạng Việt Nam

PGS.TS. Phạm Mai Hùng

1998

2

Nghiên cứu, xác định khoa học, xây dựng hồ sơ cho các di tích động sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu A khu di tích Phủ Chủ tịch Hà Nội

Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch

CN. Nguyễn Kim Hồng

1998

3

Bảo tàng với sự phát triển du lịch ở Việt Nam.

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

PGS.TS. Nguyễn Thị Huệ

1998

4

Nghiên cứu nhằm định hướng bảo tồn tôn tạo và phát huy tác dụng các di tích chủ tịch HCM ở ATK Việt Bắc

Bảo tàng Hồ Chí Minh

TS. Chu Đức Tính

2000

5

Nghiên cứu phát hiện, thống kê di tích chủ tịch HCM ở Thái Lan.

 Bảo tàng Hồ Chí Minh

TS. Chu Đức Tính

2002

6

Chợ các tỉnh miền núi phía Bắc trung tâm sinh hoạt văn hóa toàn vùng.

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

CN. Phan Thị Đém

2002

7

Nghiên cứu hệ thống các địa điểm, các sự kiện lịch sử về chủ tịch HCM với Trung Quốc.

Bảo tàng Hồ Chí Minh

TS. Nguyễn Thị Tình

2004

8

Quản lý lễ hội dân gian cổ truyền – thực trạng và giải pháp

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

PGS.TS Nguyễn Thu Linh

2004

9

Biến động của tín ngưỡng dân gian Hà Nội trong đời sống văn hóa đô thị hiện nay.

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

TS. Đỗ Thị Minh Thúy

2004

10

Nghiên cứu giá trị các di tích địa đạo miền Đông Nam Bộ

Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh

ThS. Nguyễn Đình Thanh

2005

11

Diễn biến kiến trúc truyền thống Việt (vùng châu thổ sông Hồng)

Viện Bảo tồn Di tích

PGS.TS Trần Lâm Biền

2005

12

Nghiên cứu nhằm bảo tàng hóa di sản văn hóa làng (từ thực tiễn một số làng Việt cổ)

Cục Di sản văn hóa

TS. Đặng Văn Bài

2005

13

Một số sưu tập tiền cổ bằng kim loại có niên hiệu VN và Trung Quốc được phát hiện ở VN.

Cục Di sản văn hóa

PGS.TS. Nguyễn Quốc Hùng

2006

14

Biểu tượng trong văn hóa truyền thống trên địa bàn Hà Nội (qua di tích lịch sử - văn hóa)

 

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

TS. Nguyễn Văn Hậu

2006

15

Bảo quản, tu sửa các tác phẩm hội họa tại Bảo tàng Mỹ thuật VN

Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam

PGS.TS Trương Quốc Bình

2006

16

Giá trị văn hóa – nghệ thuật của một số ngôi chùa“tiền Phật – hậu Thánh” tiêu biểu vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

ThS. Phạm Thị Thu Hương

2007

17

Tục thờ nước ở HN và phụ cận (qua một số lễ hội tiêu biểu)

 

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

TS. Nguyễn Thị Việt Hương

2007

18

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ hóa bảo quản trong công tác bảo tồn di tích kiến trúc gỗ

Viện Bảo tồn di tích

 ThS. Đoàn Thị Hồng Minh

2007

19

Hương ước làng Việt Bình Trị Thiên và vai trò của nó trong xây dựng đời sống văn hóa hiện nay.

Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam

ThS. Nguyễn Hữu Thông

2007

20

Một số giá trị lịch sử - văn hóa của đình làng Việt Nam (ở Châu thổ sông Hồng)

Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam PGS. TS Bùi Văn Tiến

2008

21

Nghiên cứu giá trị các di tích lịch sử văn hóa có liên quan đến triều Lý ở Bắc Ninh.

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

PGS.TS Trịnh Thị Minh Đức

2008

22

Hiện trạng và giải pháp đổi mới hoạt động bảo tàng tỉnh (thành phố) vùng đồng bằng Bắc Bộ

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

PGS.TS. Nguyễn Thị Huệ

2008

23

Tư liệu hóa sưu tập các tài liệu của Chủ tịch Hồ Chí Minh chưa công bố hiện lưu giữ tại BTCMVN

 

Bảo tàng Cách mạng Việt Nam

PGS.TS. Phạm Mai Hùng

2008

24

Tư liệu hóa sưu tập hiện vật về cách mạng tháng Tám năm 1945 hiện lưu giữ tại Bảo tàng Cách mạng VN

Bảo tàng Cách mạng Việt Nam

ThS. Triệu Văn Hiển

2008

25

Nghiên cứu tư liệu hóa sưu tập tranh tuyên truyền cổ động hiện lưu giữ tại Bảo tàng Cách mạng Việt Nam

Bảo tàng Cách mạng Việt Nam

CN. Nguyễn Văn Chung

2009

26

Nghiên cứu, tư liệu hóa sư tập tài liệu của chủ tịch HCM chưa công bố hiện lưu giữ tại BT HCM.

Bảo tàng Hồ Chí Minh

TS. Chu Đức Tính

2009

27

Nghiên cứu một số ngôi chùa thuộc thiền phái Trúc Lâm những giá trị lịch sử văn hóa.

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

TS. Nguyễn Văn Tiến.

2009

28

Sổ tay (cẩm nang) tiền cổ kim loại Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Pháp, lưu hành ở Việt Nam từ đầu công nguyên đến năm 1945

Cục Di sản văn hóa

PGS.TS. Nguyễn Quốc Hùng

2009

29

Nghiên cứu phục hồi quy trình sản xuất giấy truyền thống.

Viện Bảo tồn di tích

KTS. Lê Thành Vinh

2010

30

Nghiên cứu ứng dựng các giải pháp bảo quản phòng ngừa hiện vật hữu cơ trong bảo tàng nước ta

Cục Di sản văn hóa

TS. Lê Thị Minh Lý

2011

31

Phát huy giá trị di sản trò chơi dân gian Việt Nam trong đời sống văn hoá cộng đồng.

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

TS. Cao Đức Hải

2012

32

Điều tra, nghiên cứu các sưu tập cổ vật tư nhân ở vùng châu thổ Bắc Bộ.

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

TS. Nguyễn Sĩ Toản

-

33

Tranh sơn mài Việt Nam - Thực trạng và phát triển.

Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam

ThS. Trần Thị Quỳnh Như

2012

 

2.6. Đề tài về văn hóa đối ngoại:

TT

Tên đề tài

Đơn vị chủ trì/ Chủ nhiệm đề tài

Thời gian nghiệm thu

1

Hợp tác quốc tế về văn hóa trong thời kỳ đổi mới ở VN - chính sách, thực trạng và định hướng phát triển

Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam

PGS.TS. Lê Thị Hoài Phương

1998

2

Nghiên cứu hoàn thiện chính sách văn hoá đối ngoại của Việt Nam

Cục Hợp tác quốc tế

ThS. Nguyễn Hải Anh

-

3

Mô hình tổ chức hoạt động và cơ chế chính sách cho các thiết chế văn hóa Việt Nam ở nước ngoài.

Cục Hợp tác quốc tế

TS. Nguyễn Văn Tình

-

4

Quảng bá văn hóa qua các Festival ở Việt Nam hiện nay.

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

TS. Đỗ Thị Minh Thúy

-

 

 * Ghi chú: Các files Đề tài nghiên cứu khoa học lĩnh vực Văn hóa đính kèm.