Hướng dẫn đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2014 - 2015

Căn cứ Công văn số 3630/BKHCN-KHTC ngày 07 tháng 12 năm 2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn nội dung kế hoạch KH&CN năm 2013 của các Bộ ngành;

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, về nhiệm vụ công tác nghiên cứu khoa học và công nghệ của Bộ trong năm 2013-2014, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các đơn vị đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ như sau:

I. ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP NHÀ NƯỚC

Nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng của Nhà nước do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức xác định và đề xuất bao gồm:

1. Các đề tài, dự án cụ thể để tham gia thực hiện mục tiêu, nội dung đã được phê duyệt của các chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước; Các chương trình quốc gia về khoa học và công nghệ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Các chương trình khoa học và công nghệ cấp nhà nước được Thủ tướng Chính phủ giao cho các Bộ ngành tổ chức thực hiện.

Danh mục cụ thể của các Chương trình gửi kèm theo Công văn này, đề nghị các đơn vị nghiên cứu đề xuất các đề tài, dự án có nội dung phù hợp nhằm giải quyết các mục tiêu, nội dung đã được phê duyệt của chương trình, không trùng lặp với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ khác của Bộ, ngành, địa phương.

2. Các nhiệm vụ khoa học và công nghệ độc lập cấp nhà nước

Các vấn đề cấp thiết, quan trọng cần giải quyết thông qua các nhiệm vụ khoa học và công nghệ để thực hiện mục tiêu, chiến lược phát triển của ngành văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình; thực hiện các nhiệm vụ cụ thể do Lãnh đạo Đảng, Chính phủ giao cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Tuy nhiên, nhiệm vụ khoa học và công nghệ đòi hỏi quy mô phối hợp liên ngành, sự điều hòa phối hợp của cơ quan quản lý (Bộ Khoa học và Công nghệ và các Bộ, ngành chủ quản có liên quan) trong việc huy động lực lượng tổ chức thực hiện và triển khai áp dụng hoặc thương mại hóa kết quả nghiên cứu.

3. Nhiệm vụ khoa học và công nghệ hợp tác nghiên cứu theo Nghị định thư giữa Chính phủ Việt Nam và một số nước. Yêu cầu phải có căn cứ pháp lý rõ ràng, cam kết của đối tác nước ngoài cùng hợp tác thực hiện nhiệm vụ; đảm bảo lợi ích của cả hai bên, khai thác được thế mạnh về khoa học và công nghệ và nguồn tài chính của các nước tiên tiến để giải quyết vấn đề khoa học và công nghệ cấp thiết trong nước.

II. ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ

1. Căn cứ đề xuất:

a) Căn cứ các yêu cầu nhiệm vụ và các vấn đề cấp thiết, quan trọng cần giải quyết thông qua các nhiệm vụ khoa học và công nghệ để thực hiện mục tiêu, chiến lược phát triển của lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch;

b) Căn cứ các yêu cầu nhằm phục vụ cho công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành và giải quyết các yêu cầu cấp thiết của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và tại các đơn vị.

2. Chương trình nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ

a) Giao Tổng Cục Thể dục thể thao chủ trì xây dựng Chương trình “Nghiên cứu ứng dụng các giải pháp khoa học trong quá trình chuẩn bị cho các đội tuyển quốc gia tham dự Đại hội thể thao Châu Á và Olympic”,trình lãnh đạo Bộ trước 10/02/2013.

b) Giao Viện Nghiên cứu phát triển du lịch nghiên cứu báo cáo lãnh đạo Bộ có tiếp tục Chương trình: “Nghiên cứu xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng theo các vùng du lịch Việt Nam” trình lãnh đạo Bộ trước 10/02/2013.

3. Đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ (dưới hình thức đề tài, dự án cấp Bộ) (theo Phụ lục số 01 của Thông tư 03/2012/TT-BVHTTDL)

a) Giao Thủ trưởng các Tổng cục, Cục, Vụ, các Viện nghiên cứu đề xuất:

Những nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ có tính cấp cấp bách, thiết thực góp phần xây dựng chế độ chính sách chuyên ngành; Thực hiện các chiến lược phát triển văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch. Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường tổng hợp trình Bộ trưởng xem xét, quyết định thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo cơ chế đặt hàng (xét chọn) cho các tổ chức nghiên cứu khoa học và công nghệ có đủ năng lực thực hiện.

b) Các đơn vị sự nghiệp căn cứ hướng dẫn và quy định tại Thông tư số 03/2012/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 3 năm 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc Quy định việc quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ, của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ nhằm giải quyết những vấn đề của ngành, đơn vị đặt ra.

III. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

1. Thời gian đơn vị nộp đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ về Bộ

- Đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Nhà nước: Gửi trước ngày 10 tháng  02 năm 2013.

- Đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ: Gửi trước ngày 10 tháng 02 năm 2013.

Các đề xuất của các đơn vị gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch số 51 Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (qua Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường)

2. Tiến độ thực hiện nhiệm vụ quản lý khoa học và công nghệ năm 2014

2.1. Tháng 02 năm 2013

Giao Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường tổng hợp danh mục các nhiệm vụ khoa học công nghệ, dự kiến các nhiệm vụ do Bộ trưởng đặt hàng để trình Hội đồng tư vấn xem xét.

Hoàn thành việc thành lập các Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ gồm:

- Chương trình nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ thuộc lĩnh vực Thể dục thể thao và tiếp tục hoàn thành Chương trình “Nghiên cứu xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng theo các vùng du lịch Việt Nam”.

- Nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thiết để Bộ đặt hàng nghiên cứu.

- Nhiệm vụ khoa học và công nghệ do đơn vị đề xuất cần thiết phải triển khai.

2.2. Tháng 3 năm 2013 

- Tổ chức họp các Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ; hướng dẫn các đơn vị hoàn thành hồ sơ thuyết minh theo yêu cầu của xét chọn, tuyển chọn.

- Trình Bộ trưởng phê duyệt danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện trong năm 2014-2015.

2.3. Tháng 4-5 năm 2013

- Thành lập và tổ chức họp các Hội đồng tuyển chọn, xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ.

- Thành lập và tổ chức họp các Tổ chuyên gia thẩm nội dung và kinh phí nhiệm vụ khoa học và công nghệ và các đề tài nhánh thuộc các chương trình.

- Trình Bộ trưởng phê duyệt danh mục các tổ chức chủ trì và cá nhân trúng tuyển chọn xét chọn thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện trong năm 2014-2015.

2.4. Tháng 6 năm 2013

- Hướng dẫn các đơn vị chủ trì và cá nhân chủ nhiệm đề tài hoàn thiện đề cương theo ý kiến của các Hội đồng tuyển chọn, xét chọn và chuyên gia thẩm định nội dung và kinh phí.

- Trình Bộ trưởng phê duyệt tổng mức kinh phí cho Chương trình nghiên cứu khoa học đề tài độc lập thực hiện trong năm 2014-2015 trước 15 tháng 6 năm 2013.

- Xây dựng kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ và làm việc với Bộ Khoa học và Công nghệ về ngân sách năm 2014-2015.

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị căn cứ vào tiến độ nghiêm túc thực hiện nội dung Công văn này./.