Thông báo các tổ chức, cá nhân chủ trì trúng tuyển chọn, xét chọn nhiệm vụ nghiên cứu KHCN cấp Bộ năm 2013

Ngày 23 tháng 10 năm 2012 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Công văn số 37599/BVHTTDL-KHCNMT về việc thẩm định nội dung và kinh phí đề tài khoa học và công nghệ năm 2013.

Thực hiện Quyết định số 4039/QĐ-BVHTTDL ngày 23 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt danh mục các tổ chức, cá nhân trúng tuyển chọn, xét chọn chủ trì thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu KH&CN năm 2013, để tiếp tục thẩm định nội dung và kinh phí đề tài Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các tổ chức, cá nhân trúng tuyển chọn, xét chọn chủ trì nhiệm vụ lưu ý thực hiện một số nội dung sau:

          1. Hoàn chỉnh Hồ sơ thuyết minh đề tài, bao gồm các tài liệu sau: Đơn đăng ký thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học; thuyết minh đề tài khoa học và công nghệ; tóm tắt hoạt động nghiên cứu khoa học của tổ chức chủ trì thực hiện; lý lịch khoa học của chủ nhiệm đề tài và những người tham gia thực hiện.

          Mẫu các văn bản trên có tại Thông tư số 03/2012/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 3 năm 2012 quy định việc quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

          2. Chỉnh sửa, hoàn thiện nội dung đề tài nghiên cứu khoa học theo ý kiến của Hội đồng tư vấn tuyển chọn, xét chọn (được gửi kèm  theo Công văn này).

          3.  Khi xây dựng dự toán chi tiết: Cần căn cứ nội dung công việc của đề tài; căn cứ Thông tư liên tịch số 44 /2007/TTLT-BTC-BKHCN hướng dẫn định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước; Thông tư số 97/2010/TT-BTC quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập và các quy định hiện hành khác của nhà nước.

          4. Đối với những đề tài có việc điều tra xã hội phải xây dựng, thiết kế mẫu phiếu điều tra hoặc bảng hỏi gửi kèm thuyết minh đề tài.

          5. Hồ sơ hoàn chỉnh gồm 09 bộ (trong đó có 01 bộ gốc) gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường) trước ngày 10 tháng 11  năm 2012.

          Để nhận các thông tin và hướng dẫn chi tiết, các tổ chức, cá nhân có thể liên hệ 04.39438234, 0933.668788 (đ/c Nguyễn Thị Phương Loan)./.