Chi tiết công văn, thông báo
Loại công văn Công văn đi
Số hiệu 4780/BVHTTDL-KHCNMT
Ngày ban hành 18/11/2015
Nội dung

Để triển khai các nhiệm vụ thuộc các kế hoạch về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt; rà soát và lập danh sách hệ thống cơ sở dữ liệu chuyên ngành hiện có; nắm bắt thực trạng cơ sở vật chất, hạ tầng, nguồn nhân lực công nghệ thông tin, đầu tư cho công nghệ thông tin tại các cơ quan, đơn vị nhằm phục vụ quản lý nhà nước về công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai rà soát tình hình ứng dụng công nghệ thông tin, an toàn thông tin tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ và một số Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh/thành phố.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ báo cáo và cung cấp thông tin, số liệu chính xác về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin, an toàn thông tin tại các cơ quan, đơn vị mình. Mẫu phiếu báo cáo và các văn bản liên quan được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (http://www.khcnmt-bvhttdl.vn/  Mục “Công văn, Thông báo”).

Báo cáo gửi lại Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (51 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội) dưới 2 hình thức: Bản có chữ ký của Thủ trưởng đơn vị và file điện tử trước ngày 06/12/2015.

Mọi chi tiết xin liên hệ:  Phạm Băng Tâm       

Điện thoại: 0913.212.005            Email: phambangtam-vhttdl@chinhphu.vn 

File tài liệu
Tên tài liệu File tài liệu
Nội dung văn bản file doc Tải về máy
Nội dung văn bản file PDF Tải về máy
Văn bản dành riêng cho đơn vị có khảo sát Tải về máy