Xây dựng mô hình thư viện cơ sở phục vụ nông thôn mới ở Việt Nam hiện nay

Ngày 01/02/2019, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu đề tài KHCN cấp Bộ: "Xây dựng mô hình thư viện cơ sở phục vụ nông thôn mới ở Việt Nam hiện nay (Nghiên cứu trường hợp khu vực nông thôn đồng bằng Bắc Bộ)".

Đề tài do TS. Vũ Dương Thúy Ngà, Vụ trưởng Vụ Thư viện làm chủ nhiệm đề tài. Hội đồng nghiệm thu có 07 thành viên được thành lập theo Quyết định theo Quyết định số 86/QĐ-BVHTTDL ngày 09/01/2019. TS. Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm chủ tịch Hội đồng nghiệm thu.

Đề tài nghiên cứu trong 2 năm 2017-2018 với mục tiêu: Làm rõ vai trò và tầm quan trọng của thư viện ở cơ sở trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam hiện nay; Đánh giá thực trạng hoạt động thư viện cơ sở nông thôn và nhu cầu thực tế của người dân khu vực nông thôn đồng bằng Bắc Bộ; Đề xuất mô hình thư viện cơ sở và giải pháp phát triển nâng cao hiệu quả hoạt động thư viện cơ sở phục vụ chương trình xây dựng nông thôn mới.

Sau khi nghe báo cáo kết quả nghiên cứu của chủ nhiệm đề tài, ý kiến nhận xét phản biện, các thành viên Hội đồng và phần giải trình, tiếp thu của chủ nhiệm đề tài. Hội đồng đã họp riêng và thống nhất đánh giá đề tài như sau:

- Đề tài có cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu phù hợp, triển khai công phu, nghiêm túc. Xây dựng được các khái niệm có liên quan và làm rõ vai trò của thư viện cơ sở đối với việc nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của người dân nông thôn trong xây dựng nông thôn mới.

- Đề tài đã thực hiện tốt công tác điều tra, khảo sát đánh giá thực trạng hoạt động thư viện cơ sở phục vụ nông thôn mới của 9 tỉnh vùng đồng bằng Bắc Bộ, đồng thời đã phân tích làm rõ những yếu tố tác động đến hoạt động thư viện cơ sở và những mô hình thư viện hoạt động thành công

- Đề tài đã xây dựng được mô hình thư viện cơ sở phục vụ nông thôn mới trong giai đoạn hiện nay và đề xuất giải pháp tương đối phù hợp với công cuộc xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn hiện nay.

- Đề tài đã giải quyết được mục tiêu, nội dung nghiên cứu, có đầy đủ sản phẩm khoa học theo hợp đồng đã ký. Kết quả nghiên cứu của đề tài có giá trị khoa học và thực tiễn.

Hội đồng nhất trí thông qua đề tài đạt loại Xuất sắc và đề nghị một số nội dung chỉnh sửa để hoàn thiện đề tài.

Một số hình ảnh tại buổi nghiệm thu: