Nghệ thuật sắp đặt - Bản sắc và xu thế phát triển

Chiều ngày 17/12/2018, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ "Nghệ thuật sắp đặt - Bản sắc và xu thế phát triển"

Đề tài nghiên cứu do ThS. Đỗ Văn Dũng làm chủ nhiệm, đơn vị chủ trì nghiên cứu là Trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Đề tài thực hiện trong 02 năm 2017-2018.

Hội đồng nghiệm thu gồm 07 thành viên được thành lập theo Quyết định số 4976/QĐ-BVHTTDL ngày 05/12/2018, do PGS.TS. Lê Văn Sửu làm Chủ tịch Hội đồng.

Đề tài được thực hiện với mục tiêu: Nghiên cứu làm rõ khái niệm, đặc điểm, yếu tố ảnh hưởng đến nghệ thuật Sắp đặt trong đời sống nghệ thuật quốc tế và Việt Nam; Phân tích đánh gia thực trạng của hoạt động nghệ thuật Sắp đặt tại Việt Nam từ năm 1986 đến nay, chủ yếu tập trung ở ba đô thị lớn là Hà Nội, Huế, Thành phố Hồ Chí Minh; Đánh giá hiệu quả, hạn chế, nhu cầu và xu thế phát triển của nghệ thuật Sắp đặt tại Việt Nam  gắn với bản sắc dân tộc, đã tác động đến đời sống nghệ thuật, môi trường thẩm mỹ, tính tương tác cộng đồng..., thông qua sự tiếp biến với các trào lưu, xu hướng phát triển của nghệ thuật Sắp đặt ở khu vực và trên thế giới; Đề xuất giải pháp để phát triển nghệ thuật Sắp đặt ở Việt Nam nhằm nâng cao yếu tố bản sắc dân tộc gắn với việc phát triển nghệ thuật công cộng và môi trường thẩm mỹ xã hội.

Qua báo cáo của chủ nhiệm, đề tài đã đạt được một số kết quả: 

- Đã đưa ra được cơ sở lý luận về nghệ thuật sắp đặt ở Việt Nam: làm rõ các khái niệm, dạng thức, đặc điểm, những yếu tố ảnh hưởng đến nghệ thuật Sắp đặt trong đời sống nghệ thuật quốc tế và Việt Nam, khái miệm về bản sắc dân tộc; Lược sử hình thành nghệ thuật sắp đặt trên thế giới; Bối cảnh xã hội và quá trình hình thành nghệ thuật Sắp đặt ở Viêt Nam ...

- Đánh giá được thực trạng hoạt động nghệ thuật Sắp đặt ở Việt Nam từ 1986 đến nay thông qua hoạt động điều tra, khảo sát, phỏng vấn, đánh giá hoạt động cụ thể của nghệ thuât Sắp đặt và việc bài trí các tác phẩm đó trong triển lãm, không gian  môi trường văn hóa công cộng; Phân tích vai trò của quản lý nhà nước đối với lĩnh vực nghệ thuật Sắp đặt.

- Đề tài cũng phân tích rõ những hiệu quả mà nghệ thuật sắp đặt đã đạt được và những hạn chế còn tồn tại, có tác động đến đời sống nghệ thuật, môi trường thẩm mỹ, tính tương tác cộng đồng... Đưa ra những nhu cầu thể hiện nghệ thuật Sắp đặt tại Việt Nam để đáp ứng với sự phát triển của xã hội, mở rộng các loại hình mới cho hoạt động chuyên ngành và tiếp cận, giao lưu quốc tế; Phân tích rõ xu thế phát triển Nghệ thuật Sắp đặt tại Việt Nam gắn với bản sắc dân tộc thông qua việc tiếp cận với trào lưu hiện đại thế giới, phát triển ở các đô thị lớn, mang bản sắc riêng của dân tộc, theo quy luật tiếp biến nội - ngoại sinh, ý thức dân tộc và cá tính riêng của nghệ sĩ..., nhằm thể hiện rõ đặc trưng riêng của dân tộc trong quá trình hội nhập và phát triển.