Văn hóa gia đình với việc giáo dục nhân cách con người Việt Nam hiện nay

Sáng ngày 17/12/2018,tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức họp Hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ "Văn hóa gia đình với việc giáo dục nhân cách con người Việt Nam hiện nay".

 Đề tài do PGS.TS. Đỗ Ngọc Anh làm chủ nhiệm, đơn vị chủ trì nghiên cứu là Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ chí Minh, đề tài được thực hiện trong 02 năm 2017-2018.

Hội đồng nghiệm thu gồm 7 thành viên được thành lập theo Quyết định số 4509/QĐ-BVHTTDL ngày 07/12/2018, do GS.TS. Ngô Văn Lệ, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh làm Chủ tịch Hội đồng.

Đề tài thực hiện với các mục tiêu: Nghiên cứu làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về gia đình và văn hóa gia đình Việt Nam, xác định hệ thống giá trị, các thành tố của văn hóa gia đình. Đồng thời làm rõ các quan điểm về nhân cách, cấu trúc của nhân cách, các yếu tố tác động đến quá trình hình thành và phát triển nhân cách con người Việt Nam; Nghiên cứu để xác định rõ gia đình là môi trường tác động trực tiếp đến quá trình hình thành nhân cách. Từ đó nghiên cứu vai trò của văn hóa gia đình đối với sự hình thành và nuôi dưỡng giáo dục nhân cách con người Việt Nam;Đánh giá thực trạng việc thực hiện chức năng giáo dục nhân cách con người của văn hóa gia đình Việt Nam hiện nay. Xác định thực trạng, nguyên nhân của hiện tượng xuống cấp, suy thoái về đạo đức, lối sống, thể hiện sự khủng hoảng về nhân cách trong xã hội; Đề xuất một số giải pháp phát huy vai trò của văn hóa gia đình trong giáo dục nhân cách vì mục tiêu xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, đảm bảo cho sự phát triển của các nhân và sự ổn định của xã hội, đồng thời khuyến nghị đối với các cơ quan quản lý nhà nước nhằm phát huy vai trò của văn hóa gia đình đối với giáo dục nhân cách con người Việt Nam hiện nay.

Qua báo cáo của chủ nhiệm đề tài, sau 2 năm thực  hiện, đề tài đã đạt được một số kết quả sau:

Thứ nhất, đã xây dựng được khung lý thuyết về gia đình, văn hóa gia đình, giáo dục gia đình, nhân cách và cấu trúc nhân cách, đặc điểm nhân cách của con người Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử. xác định hệ thống giá trị văn hóa của văn hóa gia đình Việt Nam và vai trò của văn hóa gia đình với việc giáo dục nhân cách; các đặc điểm nhân cách của con người Việt Nam theo quan niệm về Phẩm chất và Năng lực (Đức-Tài)

Chủ nhiệm đề tài trình bày báo cáo kết quả

Thứ hai, Xác định cơ sở lý luận và thực tiễn của văn hóa gia đình tác động đến quá trình giáo dục nhân cách con người Việt Nam. Làm rõ tính liên tục và biến đổi của gia đình, văn hóa gia đình và giáo dục nhân cách con người qua các thời kỳ lịch sử.

Thứ ba, Xác định thực trạng tác động của văn hóa gia đình với việc giáo dục nhân cách con người thông qua kết quả khảo sát thể hiện nhận thức, mục tiêu, nội dung, phương pháp giáo dục nhân cách. Từ đó xác định những biểu hiện của sự xuống cấp 

Đề tài đã đề xuất được 5 nhóm giải pháp và đưa ra các kiến nghị với cơ quan quản lý từ trung ương, đến địa phương , gia đình, dòng họ trong việc xây dựng và phát huy vai trò văn hóa gia đình với quá trình giáo dục nhân cách con người Việt Nam hiện nay.

Sau khi nghe ý kiến nhận xét của 2 ủy viên phản biện, các ý kiến khác của thành viên Hội đồng và trao đổi, giải trình của chủ nhiệm đề tài, Hội đồng đã họp riêng và thống nhất thông qua đề tài xếp loại Đạt.

PGS.TS. Lâm Nhân, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh phát biểu