Hội đồng tuyển chọn, giao trực tiếp nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2019-2020 lĩnh vực Văn hóa

Sáng ngày 04/6/2018, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn, giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2019-2020 thuộc lĩnh vực Văn hóa

Hội đồng gồm các chuyên gia, nhà khoa học thuộc lĩnh vực văn hóa do TS. Đặng Thị Bích Liên, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm chủ tịch Hội đồng, TS. Từ Mạnh Lương, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Phó Chủ tịch Hội đồng, các Ủy viên gồm: GS.TS. Nguyễn Chí Bền, PGS.TS. Bùi Hoài Sơn, PGS.TS. Đinh Thị Vân Chi, PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Châm, ThS. Ninh Thị Thu Hương.

Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên, chủ trì cuộc họp


Các thành viên Hội đồng nhận xét, thảo luận vể các hồ sơ tham gia tuyển chọn

PGS.TS. Bùi Hoài Sơn, đại diện Ban Kiểm phiếu công bố kết quả

Sau khi thông qua chương trình và nguyên tắc làm việc theo quy định tại Thông tư số 16/2015/TT-BVHTTDL ngày 25/12/2015, Hội đồng đã xem xét 05 Hồ sơ nhiệm vụ tham gia tuyển chọn của lĩnh vực Văn hóa

Hội đồng đã bầu ban kiểm phiếu với các thành viên sau:

          Trưởng ban:     PGS.TS. Bùi Hoài Sơn 

          Uỷ viên:             PGS.TS. Đinh Thị Vân Chi

          Uỷ viên:             ThS. Ninh Thị Thu Hương

Kết quả làm việc có 05 tổ chức và cá nhân trúng tuyển chọn thực hiện 05 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ thuộc lĩnh vực Văn hóa để đưa vào thực hiện năm 2019-2020, bao gồm:

1Phát huy giá trị văn hóa phật giáo trong việc xây dựng đạo đức, lối sống giai đoạn hiện nay

Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Phạm Thị Thu Hương, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

2. Marketing đào tạo văn hóa, nghệ thuật trong các trường đại học văn hóa, nghệ thuật trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Chủ nhiệm đề tài: TS. Đinh Công Tuấn, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

3. Tiêu dùng văn hóa của công nhân trong các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài tại TP. Hồ Chí Minh

Chủ nhiệm đề tài: TS. Lê Thị Thanh Thủy, Trường Đại học Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh

4. Các giải pháp tăng cường thực thi pháp luật về văn hóa trong cộng đồng dân cư nông thôn mới vùng Đồng bằng Bắc Bộ

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Lê Thanh Liêm, Vụ Pháp chế

5. Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở tại các tỉnh biên giới miền Trung, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ

Chủ nhiệm đề tài: TS. Phạm Quế Anh, Trường Cán bộ quản lý Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Hội đồng đã kết luận những nội dung cần chỉnh sửa bổ sung để hoàn thiện Thuyết minh, đề nghị Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch phê duyệt./.

Đình Lâm