Quản lý nhà nước đối với sự dịch chuyển lao động du lịch trong quá trình hội nhập cộng đồng ASEAN

Ngày 28 tháng 12 năm 2017, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức họp Hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ "Quản lý nhà nước đối với sự dịch chuyển lao động du lịch trong quá trình hội nhập cộng đồng ASEAN" do TS. Đỗ Thị Thanh Hoa, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch làm chủ nhiệm.

Hội đồng nghiệm thu là các chuyên gia trong lĩnh vực du lịch do TS. Đặng Thị Bích Liên, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm Chủ tịch Hội đồng. Hội đồng cũng nhất trí bầu ThS. Trương Nam Thắng làm Ủy viên Thư ký hội đồng.

Sau khi nghe TS. Đỗ Thị Thanh Hoa.chủ nhiệm đề tài thay mặt nhóm nghiên cứu trình bày kết quả thực hiện đề tài. Hội đồng đã nghe nhận xét phản biện và ý kiến góp ý của các thành viên Hội đồng. Hội đồng thống nhất và kết luận như sau:

         Đề tài được triển khai công phu, nghiêm túc. Chủ nhiệm đề tài và thanh viên nhóm nghiên cứu có năng lực chuyên môn phù hợp. Cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu và kế hoạch thực hiện đúng theo yêu cầu. Đề tài giải quyết được mục tiêu, nội dung nghiên cứu và có đầy đủ sản phẩm khoa học theo Hợp đồng đã ký.

         Nhóm nghiên cứu đã tổ chức tốt điều tra khảo sát, phân tích tổng hợp, dự báo thống kê có cơ sở khoa học và trung thực.

        Đề tài đánh giá tương đối tốt thực trạng chuyển dịch lao động du lịch của Việt Nam trong các nước ASEAN và hoạt động quản lý nhà nước với vấn đề này. Phân tích tương đối cụ thể tiềm năng, hạn chế trong đào tạo nguồn nhân lực, chính sách quản lý.

         Kết quả nghiên cứu của đề tài là cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn về chuyển dịch lao động nói chung và quản lý nhà nước về chuyển dịch lao động du lịch nói riêng. Đề tài đã đề xuất được một số giải pháp có tính khả thi giúp cơ quan quản lý nhà nước triển khai các nội dung có liên quan đến chuyển dịch lao động du lịch có định hướng và giải pháp quản lý nhân sự.

Hội đồng đã bỏ phiếu thông qua đề tài và đề nghị chỉnh sửa một số nội dung để hoàn thiện công trình.

Một số hình ảnh tại buổi nghiệm thu:


 

Đình Lâm