Phát triển Du lịch dựa vào cộng đồng khu vực ven biển vùng đồng bằng sông Hồng và duyên hải Đông Bắc

Ngày 29 tháng 12 năm 2017, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức họp Hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ "Nghiên cứu phát triển du lịch dựa vào cộng đồng khu vực ven biển, hải đảo đồng bằng sông Hồng và duyên hải Đông Bắc" do ThS. Trần Thị Lan, Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch làm chủ nhiệm.

Hội đồng nghiệm thu là các chuyên gia trong lĩnh vực du lịch do TS. Đặng Thị Bích Liên, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm Chủ tịch Hội đồng. Hội đồng cũng nhất trí bầu ThS. Bùi Văn Mạnh làm Ủy viên Thư ký hội đồng.

Sau khi nghe ThS. Trần Thị Lan, Chủ nhiệm đề tài thay mặt nhóm nghiên cứu trình bày kết quả thực hiện đề tài. Hội đồng đã nghe nhận xét phản biện và ý kiến góp ý của các thành viên Hội đồng. Hội đồng thống nhất và kết luận như sau:

         Đề tài được triển khai công phu, nghiêm túc hoàn thành được mục tiêu, nội dung và có đầy đủ sản phẩm khoa học theo Hợp đồng đã ký.

         Đề tài đã đưa ra được cơ sở lý luận về du lịch cộng đồng, du lịch dựa vào cồng đồng. Đánh giá được thực trạng phát triển du lịch dựa vào cộng đồng, đề xuất được các định hướng và 05 nhóm giải pháp, mô hình phát triển du lịch dựa vào cộng đồng khu vực ven biển - hải đảo vùng đồng bằng sông Hồng và duyên hải Đông Bắc

        Đề tài thực hiện tốt điều tra xã hội học, số liệu, tài liệu cập nhật, có độ tin cậy.

         Kết quả nghiên cứu của đề tài là tài liệu tham khảo tốt cho cơ quan quản lý nhà nước và các nhà nghiên cứu, giảng dạy và sinh viên tìm hiểu về du lịch.

Hội đồng đã bỏ phiếu thông qua đề tài loại Xuất sắc và đề nghị chỉnh sửa một số nội dung để hoàn thiện công trình.

Một số hình ảnh tại buổi nghiệm thu:

ThS. Trần Thị Lan, Chủ nhiệm đề tài thay mặt nhóm nghiên cứu trình bày tóm tắt kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ "Nghiên cứu phát triển du lịch dựa vào cộng đồng khu vực ven biển, hải đảo đồng bằng sông Hồng và duyên hải Đông Bắc"

TS. Nguyễn Văn Lưu, Ủy viên phản biện nhận xét 

TS. Phạm Lê Thảo, Ủy viên phản biện nhận xét

ThS. Bùi Văn Mạnh được Hội đồng bầu làm Ủy viên thư ký công bố kết luận của Hội đồng.

TS. Nguyễn Anh Tuấn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển Du lịch phát biểu chúc mừng chủ nhiệm và nhóm nghiên cứu, và gửi lời cảm ơn đến Hội đồng nghiệm thu.

Đình Lâm