Nguyên tắc, cách thức sắp đặt hiện vật trong Chùa, Đình, Đền là di tích quốc gia ở Việt Nam

Ngày 28 tháng 12 năm 2017, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức họp Hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ "Nguyên tắc, cách thức sắp đặt hiện vật trong Chùa, Đình, Đền là di tích quốc gia ở Việt Nam" do ThS. Lê Thị Kim Loan, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội làm chủ nhiệm.

Hội đồng nghiệm thu là các chuyên gia trong lĩnh vực văn hóa, di sản, mỹ thuật do TS. Đặng Thị Bích Liên, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm Chủ tịch Hội đồng. Hội đồng cũng nhất trí bầu TS. Võ Quốc Đoàn làm Ủy viên Thư ký hội đồng.

Sau khi nghe ThS. Lê Thị Kim Loan, Chủ nhiệm đề tài thay mặt nhóm nghiên cứu trình bày kết quả thực hiện đề tài. Hội đồng đã nghe nhận xét phản biện và ý kiến góp ý của các thành viên Hội đồng. Hội đồng thống nhất và kết luận như sau:

         Nhóm nghiên cứu có trình độ chuyên môn phù hợp, thực hiện đề tài công phu, nghiêm túc, đảm bảo mục tiêu, nội dung và có đầy đủ sản phẩm khoa học theo Hợp đồng đã ký

         Đề tài có giá trị lý luận và thực tiễn, hệ thống hóa được những vấn đề liên quan đến bài trí hiện vật.

        Đề tài tiến hanh điều tra, khảo sát công phu, phạm vi khảo sát rộng, số liệu cụ thể, mô tả tỉ mỉ, chính xác, cập nhật và có độ tin cậy.

        Đề tài cơ bản đề xuất được nguyên tắc, cách thức sắp đặt hiện vật trong chùa, đình, đền là di tích quốc gia ở Việt Nam.

        Kết quả nghiên cứu của đề tài là tài liệu tham khảo tốt cho cơ quan quản lý nhà nước và công tác nghiên cứu, giảng dạy về di sản văn hóa.

Hội đồng đã bỏ phiếu thông qua đề tài  và đề nghị chỉnh sửa một số nội dung để hoàn thiện công trình.

Một số hình ảnh tại buổi nghiệm thu

 

 

Đình Lâm