Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường tổng kết hoạt động năm 2017

Ngày 21 tháng 12 năm 2017, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường đã tổ chức Tổng kết hoạt động năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên đến tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

 

Năm 2017 đánh dấu sự phát triển trong hoạt động khoa học, công nghệ và môi trường của Vụ góp phần vào việc thực hiện nhiệm vụ chung của ngành văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình.

 

          ThS. Đinh Nguyễn Phương Thảo, Phó Vụ trưởng thay mặt Lãnh đạo Vụ báo cáo kết quả hoạt động khoa học, công nghệ và môi trường năm 2017 với nhiều sự kiện nổi bật:

         Phê duyệt Phương án tự chủ của 04 tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc Bộ;

         Ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

        Phê duyệt Định hướng danh mục sản phẩm chủ lực của ngành văn hóa, thể thao và du lịch giai đoạn 2017-2020. Tham gia đấu thầu và trúng tuyển chọn 03 nhiệm vụ KHCN cấp quốc gia.

       Tổ chức các Hội nghị - Hội thảo - Tập huấn: sơ kết tình hình thực hiện Thông tư liên tịch số 19/2013/TTLT-BVHTTDL-BTNMT; hoạt động khoa học và công nghệ năm 2017; "Đổi mới hoạt động nghiên cứu và ứng dụng khoa học trong các viện nghiên cứu, các trường đại học thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch" nhân Ngày Khoa học và Công nghệ 18/5; 04 lớp tập huấn về công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

        Ký hợp đồng thực hiện 34 nhiệm vụ KHCN; tổ chức triển khai thực hiện 03 nhiệm vụ chuyển tiếp, 05 nhiệm vụ mở mới và 03 nhóm nhiệm vụ thường xuyên về hoạt động bảo vệ môi trường. Đã tổ chức nghiệm thu cấp Bộ 27 đề tài KHCN (trong đó có 13 đề tài đạt loại xuất sắc), 07 nhiệm vụ bảo vệ môi trường đến hạn. Hoàn thành 07 Hội đồng thẩm tra hồ sơ xây dựng TCVN thực hiện năm 2016-2017 và trình Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, công bố.

        Tổng hợp, cung cấp thông tin về chỉ số Đổi mới sáng tạo theo Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP.

        Rà soát, đánh giá, bổ sung hệ thống TCVN, QCVN trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch đến năm 2021.

        Tổ chức kiểm tra và đánh giá việc thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch tại 10 tỉnh/thành phố với 48 đơn vị (14 khu di tích, 06 khu du lịch, 28 cơ sở lưu trú). Hướng dẫn các đơn vị thuộc Bộ đề xuất và tổng hợp, xây dựng Kế hoạch KHCN và Bảo vệ môi trường năm 2018 đúng thời hạn, có chất lượng và sát với yêu cầu của ngành.

          TS. Từ Mạnh Lương, Vụ trưởng thay mặt Lãnh đạo Vụ cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Thứ trưởng đối với công tác của Vụ trong năm 2017 và quyết tâm trong hoàn thành xuất sắc phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

Đình Lâm