Trại sáng tác điêu khắc - Thực trạng và giải pháp

Sáng ngày 17 tháng 8 năm 2017, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức họp Hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ "Trại sáng tác điêu khắc - Thực trạng và giải pháp" do PGS.TS. Nguyễn Xuân Tiên, Trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh làm chủ nhiệm.

Đề tài có mục tiêu: Đánh giá thực trạng giá trị tác phẩm các trại sáng tác điêu khắc hiện nay ở Việt Nam; Đề xuất định hướng xây dựng và tiêu chí các trại sáng tác điêu khắc; Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng các trại sáng tác điêu khắc; Đề xuất giải pháp phát huy giá trị các trại sáng tác điêu khắc.

Hội đồng nghiệm thu là các chuyên gia trong lĩnh vực mỹ thuật chuyên ngành điêu khắc do Thứ trưởng Vương Duy Biên làm Chủ tịch Hội đồng. Hội đồng cũng nhất trí bầu TS. Phạm Văn Tuyến làm Thư ký hội đồng.

Sau khi nghe PGS.TS. Nguyễn Xuân Tiên, Chủ nhiệm đề tài thay mặt nhóm nghiên cứu trình bày kết quả thực hiện đề tài. Hội đồng đã nghe nhận xét phản biện và ý kiến góp ý của các thành viên Hội đồng. Hội đồng thống nhất và kết luận như sau:

Đề tài được triển khai công phu nghiêm túc. Cách tiếp cận, phương pháp  và kỹ thuật sử dụng trong nghiên cứu phù hợp để giải quyết các nội dung của đề tài.

Nhóm nghiên cứu thực hiện tốt nhiệm vụ điều tra, khảo sát, phân tích đánh giá thực trạng về các trại sáng tác. Số liệu, tài liệu sử dụng trong nghiên cứu có tính xác thực và độ tin cậy.

Đề tài đã giải quyết tốt mục tiêu, nội dung nghiên cứu và có đầy đủ các sản phẩm khoa học theo hợp đồng đã ký kết.

Kết quả nghiên cứu của đề tài cung cấp cơ sở lý luận về điêu khắc, trại sáng tác điêu khắc và bộ tiêu chí về trại sáng tác điêu khắc, vai trò của trại sáng tác điêu khắc với văn hoá và môi trường công cộng. Đề tài đã đánh giá tương đối toàn diện những thành công và hạn chế của các trại sáng tác điêu khắc. Là tài liệu tham khảo, nghiên cứu trong các trường nghệ thuật

Hội đồng đã bỏ phiếu thông qua đề tài loại Xuất sắc và đề nghị chỉnh sửa một số nội dung để hoàn thiện công trình.

Một số hình tại buổi họp Hội đồng:

PGS.TS. Nguyễn Xuân Tiên, Chủ nhiệm đề tài trình bày báo cáo

Toàn cảnh buổi họp Hội đồng