Thông báo trúng tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ KHC&CN cấp Bộ năm 2020-2021

Ngày 24/6/2019 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành quyết định số 2205/QĐ-BVHTTDL vê việc phê duyệt tổ chức cá nhân trúng tuyển chọn chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ năm 2020-2021

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo cho các đơn vị tham gia tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ KHCN và yêu cầu các đơn vị chủ trì và chủ nhiệm đề tài trúng tuyển chọn, giao trực tiếp căn cứ các nội dung dưới đây để xây dựng Hồ sơ thuyết minh đưa vào thẩm định nội dung và kinh phí:

1. Về việc chỉnh sửa, hoàn thiện thuyết minh

Căn cứ kết luận của Hội đồng tư vấn tuyển chọn đối với các nhiệm vụ trúng tuyển để chỉnh sửa, hoàn thiện thuyết minh nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ theo mẫu ban hành tại Thông tư số 16/2015/TT-BVHTTDL ngày 25/12/2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

2. Xây dựng dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ thực hiện năm 2020-2021

- Căn cứ các yếu tố đầu vào cấu thành dự toán, khung định mức xây dựng dự toán nhiệm vụ khoa học và công nghệ quy định tại Thông tư liên tịch số 55/2015TTLT-BTC-BKHCN giữa Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ ngày 22/4/2015 về hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước, Thông tư số 109/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê, tổng điều tra thống kê quốc gia; các định mức chi trong xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định tại Quyết định số 981/QĐ-BVHTTDL ngày 19/3/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để xây dựng dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ.

- Căn cứ các phần công việc khoán chi, phần công việc không khoán chi theo quy định tại Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC ngày 30/12/2015 giữa Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Tài chính về việc quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước, để đề xuất phương thức khoán, trong đó xác định rõ phần công việc khoán và phần công việc không khoán.

- Chế độ công tác phí của chủ nhiệm và các thành viên tham gia nhóm nghiên cứu áp dụng quy định tại Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ tài chính quy định về chế độ công tác phí và chế độ chi hội nghị.

3.Thời hạn nộp Hồ sơ thuyết minh

Hồ sơ thuyết minh nhiệm vụ KH&CN gửi về Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (qua Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường) để thẩm định nội dung và kinh phí trước ngày 30  tháng 8 năm 2019 (Địa chỉ: Số 51 Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội).

(Các văn bản có liên quan đến việc xây dựng thuyết minh nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ được đăng tải trên trang thông tin điện tử này)

 Thông tin chi tiết liên hệ số điện thoại: 02439438234 và 0933668788- TS. Nguyễn Thị Phương Loan, Trưởng phòng Quản lý Nghiên cứu khoa học./.

Phương Loan

Đính kèm: