Bảo tồn, phát huy giá trị lễ hội thờ cúng Cá Ông ở Trung Bộ và Nam Bộ gắn với phát triển Du lịch

Ngày 04 tháng 7 năm 2019, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức họp Hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ: Bảo tồn, phát huy giá trị lễ hội thờ cúng Cá Ông ở Trung Bộ và Nam Bộ gắn với phát triển Du lịch do TS. Nguyễn Thị Thu Trang, Cục Di sản văn hóa làm chủ nhiệm.

Hội đồng nghiệm thu gồm 7 thành viên được thành lập theo Quyết định số 2217/QĐ-BVHTTDL ngày 24/6/2019, do TS. Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, làm Chủ tịch Hội đồng.

Đề tài được triển khai thực hiện từ tháng 01/2017 đến tháng 6/2019 với các mục tiêu: Hệ thống hóa và nhận diện giá trị văn hóa, sự tương đồng, khác biệt trong lễ hội thờ cúng Cá Ông ở vùng Trung Bộ và Nam Bộ; Đánh giá thực trạng vai trò của Lễ hội thờ cúng Cá Ông đối với đời sống cộng đồng dân cư ven biển Trung Bộ và Nam Bộ, phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị Lễ hội thờ cúng Cá Ông gắn với phát triển Du lịch.

Hội đồng đã đánh giá cao kết quả nghiên cứu của đề tài, Chủ nhiệm và nhóm nghiên cứu đã có cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu phù hợp, triển khai nghiên cứu và điều tra khảo sát, phân tích đánh giá công phu nghiêm túc. Đề tài đã giải quyết được mục tiêu, nội dung nghiên cứu và có đầy đủ các sản phẩm theo Hợp đồng đã ký. Sau đây là những kết quả chính đề tài đã đạt được:

1. Đề tài đã tổng quan tương đối toàn diện những công trình nghiên cứu trong và ngoài nước có liên quan đến tín ngưỡng, lễ hội thờ cúng Cá Ông.

2. Hệ thống hóa và nhận diện giá trị văn hóa phi vật thể, vai trò của lễ hội thờ cúng Cá Ông của từng địa phương vùng Trung Bộ, Nam Bộ.

3. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị Lễ hội thờ cúng Cá Ông gắn với phát triển Du lịch

Sau khi nghe ý kiến nhận xét của 2 ủy viên phản biện, các ý kiến khác của thành viên Hội đồng và trao đổi, giải trình của chủ nhiệm đề tài, Hội đồng đã họp riêng và thống nhất thông qua đề tài xếp loại Đạt với tổng số điểm 84.6, đồng thời đề nghị một số nội dung cần chỉnh sửa, hoàn thiện đề tài.

Một số hình ảnh của Hội đồng:

TS. Trịnh Thị Thủy - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Hội đồng

Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Thị Thu Trang báo cáo kết quả thực hiện đề tài

PGS.TS. Phạm Trung Lương - Ủy viên Phản biện

TS. Từ Mạnh Lương - Ủy viên Hội đồng 

Ông Lê Văn Hoa - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao Khánh Hòa, đại diện địa phương có các lễ hội thờ cúng Cá Ông, đánh giá cao kết quả nghiên cứu của đề tài, kết quả nghiên cứu có tính ứng dụng cao đối với địa phương.

Ông Đinh Hài - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Nam: Đề tài gắn việc bảo tồn các làng truyền thống trong phát triển Du lịch là giải pháp tốt để bảo tồn và phát huy giá trị của lế hội Thờ cúng Cá Ông

TS. Lê Thu Hiền - Cục trưởng Cục Di sản Văn hóa, cảm ơn những đánh giá nhận xét của Hội đồng, sẽ tạo điều kiện và chỉ đạo chủ nhiệm đề tài, nhóm nghiên cứu tiếp thu chỉnh sửa để hoàn thiện công trình nghiên cứu .

Phương Loan