Nghiệm thu đề tài cấp Nhà nước: "Hạnh phúc của người Việt Nam: quan niệm, thực trạng và chỉ số đánh giá"

Sáng ngày 04/12/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức họp Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài KH&CN cấp quốc gia “Hạnh phúc của người Việt Nam: quan niệm, thực trạng và chỉ số đánh giá".

Đề tài do PGS.TS. Lê Ngọc Văn, Viện Nghiên cứu gia đình và Giới làm chủ nhiệm. TS. Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm Phó Chủ tịch Hội đồng.

Đề tài thực hiện với mục tiêu: Làm rõ quan niệm về hạnh phúc trong điều kiện của đất nước và con người Việt nam hiện nay; Phân tích thực trạng về hạnh phúc của con người Việt Nam hiện nay; Xác định chỉ số đánh giá hạnh phúc của con người Việt Nam phù hợp với điều kiện Việt Nam và có khả năng so sánh quốc tế, trước hết là so sánh với các quốc gia về trình độ phát triển gần với Việt Nam; Nghiên cứu tạo cơ sở cho việc định hướng chính sách phát triển kinh tế - xã hội.

          Những đóng góp về mặt khoa học của đề tài tập trung chủ yếu ở việc xây dựng phương pháp luận nghiên cứu hạnh phúc của người Việt Nam, cụ thể là: Xây dựng khái niệm hạnh phúc; Đề xuất hệ thống chỉ báo đo lường hạnh phúc; Đề xuất phương pháp tính toán chỉ số hạnh phúc.

          Đề tài cũng đã đưa ra được một số phát hiện như: các nhóm xã hội/ dân số có các mức độ hạnh phúc khác nhau; Xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp, 5 nhóm dân số có chỉ số hạnh phúc cao nhất lần lượt là: nhóm có mức sống khá giả, nhóm tôn giáo khác, nhóm nông thôn đồng bằng, nhóm Phật giáo và nhóm nội trợ/nghỉ hưu. 5 nhóm có chỉ số hạnh phúc thấp nhất lần lượt là: nhóm có mức sống nghèo, dân tộc Ê Đê, dân tộc H’Mông, nông thôn miền núi và nông dân.

          Sau khi nghe ý kiến nhận xét của hai Ủy viên phản biện là TS. Đỗ Ngọc Hà, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và TS. Lê Cảnh Nhạc, Tổng cục Dân số và Kế hoạch hóa gia đình, Bộ Y tế. Hội đồng cũng thảo luận, trao đổi và bỏ phiếu thông qua đề tài đạt loại Xuất sắc.

          Một số hình ảnh tại buổi họp Hội đồng:

Đình Lâm - Phương Loan