Chính phủ quy định ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng của các bộ, ngành, địa phương

Ngày 31/8/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 111/2018/NĐ-CP quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng của các bộ, ngành, địa phương

Nghị định này quy định điều kiện, thẩm quyền, trình tự công nhận ngày truyền thống của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; các ngành; các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; tổ chức hoạt động kỷ niệm ngày thành lập, ngày truyền thống; điều kiện, yêu cầu tổ chwucs ngày hưởng ứng. 

Ngày truyền thống các Ban của Đảng và các ngành đã được quy định tại các văn bản pháp luật khác thì không áp dụng quy định về điều kiện, thẩm quyền, trình tự công nhận quy định tại Nghị định này, nhưng phải thực hiện các quy định về tổ chức hoạt động kỷ niệm tại Nghị định này.

Cũng theo Nghị định, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan chịu trách nhiệm thẩm định hồ sơ công nhận ngày truyền thống. Nội dung thẩm định hồ sơ gồm: sự đầy đủ, hợp pháp của hồ sơ; tính chính xác của tài liệu chứng minh; Tính hợp lý, sự cần thiết của việc công nhận ngày truyền thống.

Nghị định cũng quy định cụ thể việc tổ chức kỷ niệm ngày thành lập, ngày ruyền thống, điều kiện, yêu cầu tổ chức ngày hưởng ứng.

Nghị định có hiêu lực kể từ ngày 15/10/2018.

Phòng QLNCKH

Đính kèm: