Nghiệm thu đề tài cấp Bộ "Thực trạng và giải pháp về hủ tục và mê tín dị đoan trong lễ hội truyền thống ở Việt Nam hiện nay"

Ngày 07/8/2018, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ "Thực trạng và giải pháp về hủ tục, mê tín dị đoan trong lễ hội truyền thống Việt Nam hiện nay"

Đề tài nghiên cứu được thực hiện trong 02 năm 2016-2017, do TS. Bùi Quang Hùng làm chủ nhiệm, đơn vị chủ trì thực hiện là Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam.

Hội đồng nghiệm thu gồm các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý trong lĩnh vực văn hóa, di sản văn hóa do TS. Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm Chủ tịch Hội đồng. Hội đồng cũng nhất trí bầu TS. Võ Quốc Đoàn làm Ủy viên Thư ký hội đồng.

Sau khi nghe TS. Bùi Quang Hùng, Chủ nhiệm đề tài thay mặt nhóm nghiên cứu trình bày kết quả thực hiện đề tài. Hội đồng đã nghe nhận xét phản biện và ý kiến góp ý của các thành viên Hội đồng. Hội đồng thống nhất và kết luận như sau:

Đề tài sử dụng các phương pháp nghiên cứu có tính khả thi, kết hợp giữa nghiên cứu định tính và định lượng, phân tích tài liệu thứ cấp và các nguồn tư liệu khác.

Nhóm nghiên cứu đã luận giải tương đối rõ lý do lựa chọn đối tượng nghiên cứu và tiến hành điều tra, khảo sát đánh giá thực trạng, thu thập số liệu.

Đề tài cơ bản giải quyết được một số mục tiêu và nội dung nghiên cứu, có đầy đủ sản phẩm theo hợp đồng đã ký.

Hội đồng đã bỏ phiếu thông qua đề tài và đề nghị chỉnh sửa một số nội dung để hoàn thiện công trình.

Một số hình ảnh tại buổi nghiệm thu:


Toàn cảnh buổi họp Hội đồng

TS. Bùi Quang Hùng, chủ nhiệm đề tài trình bày tóm tắt kết quả thực hiện đề tài

PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Châm, Ủy viên phản biện nhận xét

Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả của Hội đồng

PGS.TS. Phạm Lan Oanh, Phó Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam phát biểu

Đình Lâm