Bộ VHTTDL thu hút và tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ

Ngày 18/7/2018, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành kế hoạch triển khai Nghị định số 140/2017/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách thu hút và tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ của Bộ.

Theo Quyết định số 2684/QĐ-BVHTTDL ngày 18/7/2018 mục đích của kế hoạch này là nhằm quán triệt, phổ biến, tuyên truyền nội dung của chính sách, thu hút, tạo nguồn từ sinh viên tốt nghiêp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ đến các cơ sở giáo dục thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tạo động lực cho học sinh, sinh viên, cán bộ khoa học trẻ học tập, nghiên cứu khoa học và rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lý tưởng đạo đức cách mạng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; Xác định một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc thực hiện chính sách thu hút và tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ.

Kế hoạch cũng nêu rõ yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp và cách thức tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Trong quá trình triển khai, nếu có vướng mắc và khó khăn, đề nghị phản ánh về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Vụ Tổ chức cán bộ) để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét, giải quyết.

Phòng QLNCKH

Đính kèm: