Nghiệm thu đề tài cấp Bộ "Giáo dục gia đình đối với trẻ em ở khu công nghiệp hiện nay"

Ngày 19/7/2018, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ "Giáo dục gia đình đối với trẻ em ở khu công nghiệp hiện nay"

Đề tài nghiên cứu được thực hiện trong 02 năm 2016-2017, do ThS. Hoa Hữu Vân làm chủ nhiệm, đơn vị chủ trì thực hiện là Vụ Gia đình.

Hội đồng nghiệm thu gồm các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý trong lĩnh vực văn hóa, gia đình do TS. Đặng Thị Bích Liên, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm Chủ tịch Hội đồng. Hội đồng cũng nhất trí bầu TS. Võ Quốc Đoàn làm Ủy viên Thư ký hội đồng.

Sau khi nghe ThS. Phạm Quốc Nhật, Thư ký đề tài thay mặt nhóm nghiên cứu trình bày kết quả thực hiện đề tài. Hội đồng đã nghe nhận xét phản biện và ý kiến góp ý của các thành viên Hội đồng. Hội đồng thống nhất và kết luận như sau:

Đề tài được triển khai công phu, nghiêm túcđội ngũ cán bộ tham gia nghiên cứu có trình độ chuyên môn phù hợp. Thực hiện tốt điều tra, khảo sát, thu thập số liệu các các khu công nghiệp ở Đồng Nai và Bắc Ninh

Đề tài đã tổng quan được một số công trình nghiên cứu trong và ngoài nước, phân tích làm rõ chủ trương, chính sách của nhà nước đối với giáo dục gia đình ở khu công nghiệp, khái quát được tình hình kinh tế văn hóa xã hội ở các khu công nghiệp tại địa bàn điều tra.

Cơ bản đánh giá được thực trạng giáo dục đối với trẻ em tại một số khu công nghiệp.

Đề tài đã đề xuất được mô hình chung về giáo dục gia đình đối với trẻ em ở các khu công nghiệp, có khả năng triển khai trong thực tiễn

Kết quả nghiên cứu của đề tài góp phần cung cấp số liệu và cơ sở lý luận trong xây dựng chính sách đối với trẻ em ở các khu công nghiệp.

Hội đồng đã bỏ phiếu thông qua đề tài và đề nghị chỉnh sửa một số nội dung để hoàn thiện công trình.

Một số hình ảnh tại buổi nghiệm thu:


Toàn cảnh buổi họp Hội đồng

 

ThS. Phạm Quốc Nhật, thay mặt nhóm nghiên cứu trình bày tóm tắt kết quả thực hiện đề tài

GS.TS. Đặng Cảnh Khanh, Viện trưởng Viện nghiên cứu truyền thống và phát triển, Ủy viên phản biện trình bày phần đánh giá, nhận xét về kết quả đề tài, ông cho rằng "nội dung nghiên cứu của đề tài khá phong phú, có nhiều điểm mới khi phân tích về gia đình công nhân"


PGS.TS. Từ Thị Loan công bố kết quả bỏ phiếu của Hội đồng

TS. Trần Tuyết Ánh, Vụ trưởng Vụ Gia đình phát biểu

ThS. Hoa Hữu Vân, Chủ nhiệm đề tài phát biểu cảm ơn và tiếp thu ý kiến góp ý của Hội đồng.

  Đình Lâm