Kỷ yếu Hội thảo khoa học "Giáo dục bảo vệ môi trường cho sinh viên các trường du lịch"

Ngày 7/7/2018, Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang đã tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề "Giáo dục bảo vệ môi trường cho sinh viên các trường Du lịch".

Hội thảo có  54 tham luận thảo luận về các vấn đề chính: thực trạng giáo dục bảo vệ môi trường cho sinh viên, làm rõ vai trò của các cơ sở đào tạo du lịch trong giáo dục bảo vệ môi trường; tham khảo các mô hình bảo vệ môi trường đã áp dụng thành công của các cơ sở đào tạo du lịch trong và ngoài nước…

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xin đăng toàn văn Kỷ yếu Hội thảo khoa học này.

Đính kèm: