Hội đồng tư vấn xét chọn dự án xây dựng Tiêu chuẩn quốc gia năm 2019-2020 lĩnh vực Du lịch

Ngày 23/5/2018, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức họp Hội đồng tư vấn xét chọn dự án xây dựng Tiêu chuẩn quốc gia năm 2019-2020 thuộc lĩnh vực Du lịch. TS. Từ Mạnh Lương, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường chủ trì cuộc họp.

Triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng tiêu chuẩn quốc gia năm 2019-2020, thực hiện theo quy định tại Thông tư số 05/2013/TT-BVHTTDL ngày 29/7/2013 và Thông tư số 04/2016/TT-BVHTTDL ngày 29/6/2016, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã thành lập các Hội đồng tư vấn xét chọn dự án xây dựng Tiêu chuẩn quốc gia năm 2019-2020 gồm 4 lĩnh vực: Văn hóa, Thể dục thể thao, Du lịch và Thư viện.

Hội đồng lĩnh vực Du lịch có TS. Từ Mạnh Lương, Chủ tịch Hội đồng, các Ủy viên gồm: TS Hà Văn Siêu, ThS. Đinh Nguyễn Phương Thảo, ThS. Nguyễn Thị Hồng Liên, ThS. Phạm Phương Thảo, ThS. Ngô Ngọc Hà, Ts. Phạm Lê Thảo.

TS.  Từ Mạnh Lương, Vụ trưởng Vụ KHCNMT chủ trì cuộc họp

Lĩnh vực Du lịch có 04 Dự án xây dựng tiêu chuẩn quốc gia TCVN, gồm:

1. "Địa điểm tổ chức MICE đối với khách sạn" do Vụ Khách sạn, Tổng cục Du lịch là đơn vị chủ trì

2. "Biển báo an toàn dưới nước và cờ an toàn bãi biển- Phần 1: yêu cầu đối với biển báo an toàn dưới nước sử dụng ở nơi làm việc và công cộng" Biển báo an toàn dưới nước và cờ an toàn bãi biển - Phần 2: yêu cầu  đối với cờ an toàn bãi biển - Màu sách, hình dáng, ý nghĩa và tính năng" do Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch là đơn vị chủ trì

3. "Du lịch và dịch vụ liên quan - Du lịch công nghiệp - Yêu cầu về cung cấp dịch vụ ", do Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị chủ trì

4. "Biệt thự du lịch - Xếp hạngt" do Vụ Khách sạn, Tổng cục Du lịch là đơn vị chủ trì

Đại diện các đơn vị chủ trì trình bày Thuyết minh Dự án

Sau khi nghe các đại diện đơn vị chủ trì trình bày Thuyết minh Dự án, Hội đồng đã họp và đánh giá nội dung, phương pháp và kết quả dự kiến của dự án. Hội đồng đã bỏ phiếu và kiến nghị các dự án được đưa vào thực hiện năm 2019-2020. Kết quả của Hội đồng được lập thành biên bản và kiến nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, phê duyệt.

Đình Lâm