Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoàn thành việc tư vấn xác định nhiệm vụ KHCN 2019-2020

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa hoàn thành việc tổ chức họp các Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2019-2020.

Năm nay, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được 74 đề xuất nhiệm đề tài độc lập cấp Bộ và 03 đề xuất Chương trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ của các đơn vị. Bộ đã thành lập 07 Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ theo Quyết định số 1068/QĐ-BVHTTDL ngày 28/3/2018, Chủ tịch Hội đồng là Lãnh đạo Bộ, bao gồm:

          - Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện, Chủ tịch Hội đồng lĩnh vực Du lịch

          - Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên, Chủ tịch Hội đồng lĩnh vực Văn hóa và Hội đồng lĩnh vực Di sản

          - Thứ trưởng Lê Khánh Hải, Chủ tịch Hội đồng lĩnh vực Thể dục thể thao

          - Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy, Chủ tịch Hội đồng lĩnh vực Thông tin và Thư viện

          - Thứ trưởng Vương Duy Biên, Chủ tịch Hội đồng lĩnh vực Mỹ thuật và Hội đồng lĩnh vực Nghệ thuật

          Các Hội đồng đã tổ chức họp và xem xét các nhiệm vụ dựa trên các tiêu chí: tính cấp thiết, tính mới của nhiệm vụ; khả năng không trùng lặp; tính hợp lý của nội dung nghiên cứu và kết quả; tính khả thi của nhiệm vụ.

          Sau khi xem xét và bỏ phiếu đánh giá, các Hội đồng đã xác định được các nhiệm vụ như sau:

          - Hội đồng lĩnh vực Văn hoá: 05 đề tài độc lập cấp Bộ

          - Hội đồng lĩnh vực Di sản văn hóa: 03 đề tài độc lập cấp Bộ

          - Hội đồng lĩnh vực Thể dục thể thao: 02 đề tài độc lập cấp Bộ; 01 đề xuất đặt hàng nghiên cứu theo Nghị định thư.

          - Hội đồng lĩnh vực Du lịch: 03 đề tài độc lập cấp Bộ và 01 Chương trình nghiên cứu cấp Bộ;

          - Hội đồng lĩnh vực Thư viện và Thông tin: 02 đề tài độc lập cấp Bộ

          - Hội đồng lĩnh vực Nghệ thuật: 05 đề tài độc lập cấp Bộ

          - Hội đồng lĩnh vực Mỹ thuật: 04 đề tài độc lập cấp Bộ.

          Các nhiệm vụ được xác định đưa vào thực hiện sẽ được Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường tổng hợp, trình lãnh đạo Bộ phê duyệt danh  mục tên, mục tiêu, nội dung, dự kiến sản phẩm để đưa lên tuyển chọn, giao trực tiếp và thực hiện các bước tiếp theo.

 

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện chủ trì họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ lĩnh vực Du lịch


 

Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên chủ trì họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ lĩnh vực Văn hóa, Di sản văn hóa


 

Thứ trưởng Lê Khánh Hải chủ trì họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ lĩnh vực Thể dục thể thao


 

Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy chủ trì họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ lĩnh vực Thông tin và Thư viện


Thứ trưởng Vương Duy Biên chủ trì họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ lĩnh vực Nghệ thuật, Mỹ thuật


Tin, ảnh: Đình Lâm