Nghiệm thu nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2017 của Viện Bảo tồn di tích

Ngày 17 tháng 12 năm 2017, tại Viện Bảo tồn di tích, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội đồng đánh giá nghiệm thu nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2017.

Thực hiện quy định tại Nghị định số 54/2016/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập,đảm bảo quản lý thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ra Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá nghiệm thu gồm:

1. TS. Từ Mạnh Lương, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Chủ tịch

2. ThS. Trần Đình Thành, Phó Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Ủy viên

3. TS. Hoàng Đạo Cương, Phó Viện trưởng phụ trách Viện Bảo tồn Di tích, Ủy viên

4. ThS. Nguyễn Kiều Duyên, Vụ Kế hoạch, Tài chính, Ủy viên

5. ThS. Nguyễn Thị PHương Loan, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Ủy viên.

Hội đồng đã họp và xem xét 20 hồ sơ nhiệm vụ thường xuyên năm 2017 của Viện Bảo tồn di tích. Về cơ bản các nhiệm vụ thực hiện đảm bảo được mục tiêu, nội dung theo thuyết minh đã được phê duyệt. Hội đồng đã thông qua các nhiệm vụ thường xuyên năm 2017 của Viện, đồng theo kiến nghị những nội dung cần chỉnh sửa để hoàn thiện.

Phiên họp kết thúc vào lúc 17h00 cùng ngày.

Một số hình ảnh tại buổi họp nghiệm thu:

Toàn cảnh buổi họp Hội đồng

Các Chủ nhiệm nhiệm vụ báo cáo kết quả thực hiện

Hội đồng xem xét Hồ sơ, sản phẩm của từng nhiệm vụ thường xuyên năm 2017.

Đình Lâm