Triệu tập tham dự Hội nghị-Tập huấn về khoa học và công nghệ năm 2017

Ngày 03 tháng 10 năm 2017, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Giấy triệu tập số 418/GTT-BVHTTDL về dự Hội thảo - Tập huấn khoa học và công nghệ năm 2017

Đây là Hội thảo-Tập huấn thường niên do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức. Năm nay, Bộ sẽ triển khai các nội dung Tập huấn như: Phổ biến và hướng dẫn các văn bản quy phạm pháp luật về khoa học và công nghệ mới ban hành; Các chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia; Quy trinh, cách thức đề xuất, xây dựng hồ sơ thuyết minh nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ, nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng; Nghiệp vụ thống kê khoa học phục vụ xây dựng và duy trì cơ sở dữ liệu khoa học và công nghệ của Bộ.

Lần này, Bộ cũng sẽ tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề "Xây dựng tiêu chuẩn- quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam và nâng cao chất lượng khoa học và công nghệ đến năm 2021"

Hội thảo- Tập huấn năm nay sẽ diễn ra tại Khách sạn Royal Quảng Bình, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình. Yêu cầu các đơn vị cử cán bộ tham gia như sau:

- Lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác khoa học và công nghệ; cán bộ phụ trách phòng thí nghiệm các đơn vị trực thuộc Bộ; cán bộ theo dõi công tác xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

- Cán bộ nghiên cứu, chủ nhiệm đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ, cấp Nhà nước; 

Đính kèm: