Văn hóa biển đảo Việt Nam - Bảo vệ và phát huy giá trị

Ngày 10/8/2017, tại Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức họp Hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài tổng kết Chương trình khoa học và công nghệ cấp Bộ "Văn hóa biển đảo Việt Nam - Bảo vệ và phát huy giá trị" do GS.TS. Nguyễn Chí Bền làm chủ nhiệm.

Đây là đề tài tổng kết của Chương trình nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ "Bảo vệ và phát huy giá trị  văn hóa biển đảo Việt Nam" do Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam làm đơn vị chủ trì với 08 đề tài nhánh được thực hiện trong 02 năm 2015-2016.

Hội đồng nghiệm thu đề tài gồm các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý trong lĩnh vực văn hóa, di sản, du lịch gồm:

1. GS.TSKH. Lưu Trần Tiêu, Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia, Chủ tịch

2. GS.TS. Nguyễn Văn Kim, Trường Đại học KHXH và NV, Ủy viên phản biện

3. Gs.TS. Lê Hồng Lý, Viện Nghiên cứu Văn hóa, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, Ủy viên phản biện

4. PGS.TS. Lê Anh Tuấn, Vụ Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy viên

5. PGS.TS. Lâm Thị Mỹ Dung, Trường Đại học KHXH và NV, Ủy viên

6. TS. Từ Mạnh Lương, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy viên

7. TS. Phạm Quốc Quân, Bảo tàng Lịch sử quốc gia, Ủy viên.

Sau khi nghe GS.Ts. Nguyễn Chí Bền, Chủ nhiệm đề tài thay mặt nhóm nghiên cứu trình bày kết quả thực hiện đề tài. Hội đồng đã nghe nhận xét phản biện và ý kiến góp ý của các thành viên Hội đồng. Hội đồng thống nhất và kết luận như sau:

Đề tài đã đạt chất lượng về sản phẩm; giá trị khoa học và thực tiễn. Đề tài đã chắt lọc, tích hợp được kết quả nghiên cứu của 07 đề tài thuộc Chương trình; đồng thời đã triển khai nhiều hoạt động nghiên cứu làm sâu sắc, toàn diện và đầy đủ hơn về lý luận văn hóa biển đảo, về tình hình nghiên cứu, về nhận diện giá trị văn hóa biển đảo Việt Nam, cung cấp những kinh nghiệm quốc tế trong việc bảo vệ và phát huy giá trị văn hóa biển đảo. Từ sự đánh giá thực trạng về quản lý, về văn hóa khai thác biển cả, về bảo vệ và phát huy giá trị gắn với phát triển bền vững, đề tài đã đề xuất một hệ giải pháp bảo vệ và phát huy giá trị văn hóa biển đảo Việt Nam; đồng thời đã khuyến nghị nhiều vấn đề vừa chung, vừa cụ thể ở 3 cấp độ: Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các bộ ngành có liên quan và với 28 tỉnh thành, phố trực thuộc Trung ương.

Hội đồng đã tiến hành bỏ phiếu thông qua đề tài và đồng thời đề nghị chủ nhiệm và các thành viên tham giá bổ sung, chỉnh sửa một số vấn đề để hoàn thiện công trình và có thể xuất bản.

Một số hình ảnh tại buổi họp nghiệm thu:

Toàn cảnh buổi họp Hội đồng

GS.TS. Nguyễn Văn Kim và GS.TS. Lê Hồng Lý, Uỷ viên phản biện của Hội đồng


Ban Chủ nhiệm đề tài lắng nghe và tiếp thu ý kiến góp ý của Hội đồng nghiệm thu